عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18219
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/6/26
  • دستگاه مجری:[وزارت علوم، تحقيقات و فناوري][رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/6/11

سياستها و برنامه‌هاي مربوط به تربيت نيروي انساني متخصص و اولويت‌بندي در تحقيقات هسته‌اي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
سازمان انرژي اتمي ايران
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ1386/6/11 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده واحده قانون دستيابي به فن‌آوري هسته‌اي صلح‌آميز ـ ‌مصوب 1384 ـ سياستها و برنامه‌هاي مربوط به تربيت نيروي انساني متخصص و اولويت‌بندي در تحقيقات هسته‌اي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده1ـدر اين تصويب‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

ماده2ـ مبناي تدوين برنامه‌ها و راهكارهاي توسعه منابع انساني در بخش صنعت هسته‌اي براساس راهبرد توسعه نيروگاههاي [...ادامه]

ماده3ـ وزارت مكلف است ضمن بازنگري در رشته‌هاي موجود در مقاطع تحصيلي مختلف براساس راهبرد توسعه نيروگاههاي [...ادامه]

ماده4ـ دانشگاهها مكلفند براساس نظر وزارت نسبت به اجراي برنامه‌هاي آموزشي مرتبط با تربيت نيروي انساني در [...ادامه]

ماده5 ـ سازمان مكلف است براي ارتقاء كيفيت آموزش دانشجويان، شرايط همكاري اعضاي هيئت علمي و بهره‏برداري از [...ادامه]

ماده6 ـ وزارت و سازمان مكلفند براي محقق شدن قانون زمينه همكاريهاي علمي و فني بين دانشگاههاي داخل [...ادامه]

ماده7 ـ سازمان در نيازسنجي نيروي انساني و وزارت در طراحي رشته‌ها و برنامه‌هاي آموزشي و درسي از [...ادامه]

ماده8 ـ براي تضمين كيفيت داوطلبان ورودي به دوره‌هاي موضوع ماده (6) اين تصويب‌نامه، وزارت و سازمان تدابير [...ادامه]

ماده9ـ وزارت و سازمان مكلفند با رعايت قوانين و مقررات براي بازآموزي نيروهاي انساني شاغل در صنعت [...ادامه]

ماده10ـ سازمان مجاز است در صورت وجود اعتبار با رعايت قوانين و مقررات نسبت به حمايت از [...ادامه]

ماده11ـ اولويت‌بندي برنامه‌هاي تحقيقاتي بنا به پيشنهاد سازمان در چهارچوب توسعه نيروگاههاي هسته‌اي و چرخه سوخت آن [...ادامه]

ماده12ـ سازمان موظف است برحسب ضرورت از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري و همچنين [...ادامه]

ماده13ـ وزارت و سازمان حمايتهاي مالي و پشتيباني لازم براي تقويت زيرساختهاي پژوهشي و فني دانشگاهها و [...ادامه]

ماده14ـ براي عملياتي كردن مواد اين تصويب‌نامه، در هر مورد قراردادي مشخص بين سازمان و وزارت منعقد [...ادامه]

ماده15ـ بمنظور اجراي مفاد اين تصويب‌نامه كارگروهي به نام كارگروه مشترك انرژي متشكل از معاونان ذي‌ربط وزارت [...ادامه]

ماده16ـ دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط مي‌توانند بارمالي موردنياز اجراي اين تصويب‌نامه را با لحاظ كردن در سقف بودجه [...ادامه]

[امضاء] معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي


روابــــط صریـــــــــح