عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده8 ـ

براي تضمين كيفيت داوطلبان ورودي به دوره‌هاي موضوع ماده (6) اين تصويب‌نامه، وزارت و سازمان تدابير لازم را براي پذيرش دانشجو در دانشگاههاي داخل با رعايت ضوابط مربوط اتخاذ خواهند نمود.