عنـــــــوان قانون شامل: باشد. و متـــــــــن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی از تاریــــــــــخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.