عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده4ـ

دانشگاهها مكلفند براساس نظر وزارت نسبت به اجراي برنامه‌هاي آموزشي مرتبط با تربيت نيروي انساني در صنعت هسته‌اي اقدام نمايد.
وزارت مكلف است براي تحقق اين سياست از بهترين دانشگاهها يا مراكز آموزشي و پژوهشي، اعضاي هيئت علمي و امكانات استفاده نمايد.