عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده1ـ

در اين تصويب‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:


روابــــط صریـــــــــح