عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده6 ـ

وزارت و سازمان مكلفند براي محقق شدن قانون زمينه همكاريهاي علمي و فني بين دانشگاههاي داخل و خارج و همچنين استفاده از متخصصان‌ايراني و غيرايراني خارج از كشور را فراهم و يا نسبت‌به اعزام دانشجويان مشغول به‌تحصيل در رشته‌هاي‌مرتبط در دانشگاههاي داخل براي طي دوره‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت در دانشگاههاي معتبر خارجي اقدام نمايد.