عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده3ـ

وزارت مكلف است ضمن بازنگري در رشته‌هاي موجود در مقاطع تحصيلي مختلف براساس راهبرد توسعه نيروگاههاي هسته‌اي و چرخه سوخت آن با همكاري سازمان نسبت به راه‌اندازي رشته‌هاي جديد،‌ متناسب با راهبردها و برنامه‌هاي مذكور اقدام نمايد.