عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده13ـ

وزارت و سازمان حمايتهاي مالي و پشتيباني لازم براي تقويت زيرساختهاي پژوهشي و فني دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ذي‌ربط را متناسب با توانمنديهاي خود و از محل منابع پيش‏بيني شده در قوانين بودجه و ساير قوانين مربوط به‌عمل خواهند آورد.