عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده15ـ

بمنظور اجراي مفاد اين تصويب‌نامه كارگروهي به نام كارگروه مشترك انرژي متشكل از معاونان ذي‌ربط وزارت و سازمان و (4) نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري و (3) نفر از اعضاي هيئت علمي به انتخاب رييس سازمان تشكيل خواهد شد.