عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386

سياست‌هاي ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي (مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه603 مورخ 11/2/1386 [...ادامه]

بهره‌مندي فرهنگستان زبان و ادب فارسي از خدمات اعضاي هيأت علمي دانشگاهها (مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه603 مورخ11/2/1386 ماده [...ادامه]

انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت‌هاي نظارت مركزي تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان (مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شماره1236/دش [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي سمنان، اروميه و رفسنجان (مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسـه 603 مورخ [...ادامه]

راهكارهاي ارتقاي عملكرد سازمان تبليغات اسلامي (مصوب جلسه 605 مورخ 8/3/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) سازمان تبليغات اسلامي در چارچوب رهنمودهاي حضرت امام [...ادامه]

راهكارهاي ارتقاي عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علم و فناوري(مصوب جلسه 605 مورخ 8/3/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه زنجان (مصوب جلسه 605 مورخ 8/3/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 605 مورخ [...ادامه]

« سياست‌هاي ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي» (مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 603 مورخ [...ادامه]

اصلاح و تكميل مصوبه پذيرش كارگر نمونه سال و كارگران نمونه جهت تحصيل در دانشگاه‌ها و آموزشكده‌هاي فني (مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 607 [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان (مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه607 مورخ4/5/1386 [...ادامه]

اصلاح موادي از اساسنامه دانشگاه تربيت مدرس (مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 607 [...ادامه]

عضويت نماينده سازمان ملي جوانان در شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان (مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 607 [...ادامه]

لزوم تدريس به زبان فارسي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور (مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 607 [...ادامه]

اختصاص سهميه براي داوطلبان شهرستانهاي قلعه گنج، منوجان و رودبار جنوب استان كرمان در رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و مامايي (مصوب جلسه 609 مورخ 13/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 609 مورخ [...ادامه]

انتخاب عضو هيئت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره (مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 610 مورخ [...ادامه]

ماده واحده تشكيل مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني در خارج از كشور(مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

انتخاب عضو هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي (مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 610 مورخ [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي ايلام، كشاورزي و منابع طبيعي رامين و كاشان (مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 610 مورخ [...ادامه]

الحاق يك بند به ماده 3 مصوبه « تشكيل هيئت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني)» (مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شماره4282/دش [...ادامه]

اصلاح ماده4 مصوبه « ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوق‌برنامه دانشجويان خارجي» (مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در جلسه610 مورخ27/6/1386 موضوع اصلاح [...ادامه]

استخراج و تنظيم شوراي مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران اطلاعات تكميلي رويدادهاي نجومي سال 1387 هجري شمسي قابل درج در تقويم 1ـ خورشيدگرفتگي كلي: جمعه [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي مازندران، رازي كرمانشاه و هنر اسلامي تبريز (مصوب جلسه 613 مورخ 8/8/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 613 مورخ [...ادامه]

سياستها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان(مصوب جلسه 613 مورخ 8/8/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

راهبردهاي زيست فناوري (مصوب جلسه 615 مورخ 6/9/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 615 مورخ [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم بهزيستي و توانبخشي و علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي‌شاپور اهواز (مصوب جلسه 617 مورخ 4/10/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 617 مورخ [...ادامه]

اصول حاكم بر آيين‌نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي و فناوري (مصوب جلسه 616 مورخ 20/9/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي با در نظر داشتن [...ادامه]

انتخاب اعضاي حقيقي شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي (مصوب جلسه 617 مورخ 4/10/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 617 [...ادامه]

انتخاب دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 618 مورخ [...ادامه]

تأييد انتخاب 2 نفر از اعضاي شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي (مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 618 مورخ [...ادامه]

اساسنامه جشنواره پروين اعتصامي (مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) با توجه به جايگاه والاي زنان در فرهنگ [...ادامه]

لزوم پيش‌بيني پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني و انتخاب كارگروه تهيه آئين‌نامه‌هاي مربوطه (مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 618 مورخ [...ادامه]

آئين‌نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور(مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

اساسنامه شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور (مصوب كارگروه منتخب شوراي عالي بنا به تفويض جلسه 613 مورخ 8/8/1386 شوراي عالي انقلاب [...ادامه]

انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي جذب اعضاي علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (مصوب جلسه 614 مورخ 22/8/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 614 مورخ [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پايه دامغان (مصوب جلسه 619 مورخ 16/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 619 مورخ [...ادامه]

ماده واحده « انتخاب 6 عضو صاحبنظر كارگروه تهيه آيين‌نامه‌هاي مربوط به پيوست فرهنگي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني» (مصوب جلسه 620 مورخ 30/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه620 مورخ30/11/1386، در [...ادامه]

انتخاب سه عضو صاحبنظر منتخب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني در خارج از كشور (مصوب جلسه 619 مورخ 16/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 619 مورخ [...ادامه]

مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تهران» (مصوب جلسه 620 مورخ 30/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 620 مورخ [...ادامه]

ماده واحده « خروج دانشكده بيمه اكو از شمول مصوبه لزوم تدريس به زبان فارسي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور» (مصوب جلسه 619 مورخ 16/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 619 مورخ [...ادامه]

ماده واحده « شمول مصوبات هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي تهران به اعضاي هيأت علمي سازمان انتقال خون» مصوب جلسه 621 مورخ 14/12/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 621 مورخ [...ادامه]

اصلاحيه شماره 861903 ـ 9720/ح [...ادامه]

استفساريه شماره 02/100/15459 مورخ 9/4/1386 درخصوص « ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع» شماره0101/54225 - 27/12/1386 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به نامه استفساريه شماره 02/100/15459 [...ادامه]

سوال از شوراي نگهبان شماره2203/02/111 [...ادامه]

نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اصول قانون اساسي و يك مورد استفساريه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شماره21941/30/86 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به خط محدوده و حريم پيشنهادي شهر مشهد استاندار محترم خراسان رضوي موضوع: اعلام نظر شورايعالي احتراماً به استحضار مي‌رساند شورايعالي شهرسازي و معماري در [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ناحيه جنوب شرقي استان مركزي استاندار محترم استان مركزي موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه جنوب شرقي در اجراي بند (5) ماده (4) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر ميبد استاندار محترم يزد موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر ميبد در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر اردكان استاندار محترم يزد موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر اردكان در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به تنفيذ طرح جامع شهر شيروان استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان خراسان شمالي در اجراي بند 12 مصوبه مورخ [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر آبيك استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان قزوين در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورايعالي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر كهنوج استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان كرمان در اجراي بند 12 مـصوبه مورخ 14/5/1386 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر لار استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان فارس در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر كميجان استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان مركزي در اجراي بند12 مصوبه مورخ14/5/1386شورايعالي شهرسازي و [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر بانه استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان كردستان در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر قروه استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان كردستان در اجـراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر بافت استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان كرمان در اجراي بنـد 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به‌طرح جامع شهر ابركوه استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان يزد در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورايعالي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر كازرون استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان فارس در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورايعالي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر مريوان استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان كردستان در اجراي بنـد 12 مصوبه مـورخ 14/5/1386 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر جويبار استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان مازندران در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورايعالي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر سراوان استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان سيستان و بلوچستان در اجراي بند 12 مصوبه [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر ديواندره استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان كردستان در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نائين استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان اصفهان در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ايرانشهر استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان سيستان و بلوچستان در اجراي بند8 مصوبه مورخ [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نياسر استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان اصفهان در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي [...ادامه]

مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر كنگان استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بوشهر در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بافق استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان يزد در اجراي بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورايعالي شهرسازي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر كيلان استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر شريف‌آباد استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر باقرشهر استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر آبسرد استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر جوادآباد استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فيروزكوه استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر زابل استاندار محترم سيستان و بلوچستان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر زابل در اجراي بند (5) ماده (4) [...ادامه]

تنفيذ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فومن جناب آقاي قهرماني چابك استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان گيلان در اجراي بند 8 [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اسديه استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان خراسان جنوبي در اجراي بند 8 مصوبه مورخ [...ادامه]

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نهبندان استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان خراسان جنوبي در اجراي بند 8 مصوبه مورخ [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ملاير استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان همدان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر ملاير در [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر شوشتر استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان خوزستان موضوع: مغايرت اساسي طرح تفصيلي با [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص بررسي تأمين آب موردنياز مجموعه شهري تهران در كميته‌اي به مسئوليت وزارت نيرو و عضويت وزارت كشور و وزارت جهاد كشاورزي استاندار محترم استان تهران شهردار محترم تهران رياست محترم شوراي اسلامي شهر تهران شورايعالي شهرسازي و [...ادامه]

رويه قضايي شماره5447/هـ [...ادامه]

رويه قضايي شماره5802/هـ [...ادامه]

رويه قضايي شماره5576/هـ [...ادامه]

رويه قضايي شماره5361/هـ [...ادامه]

رأي شماره 703 مبني بر مرجع تجديدنظر از آراء دادگاه عمومي حقوقي، كيفري و انقلاب دادگاه تجديدنظر استان است شماره5442/هـ [...ادامه]

رأي وحدت رويه 702 ـ 2/5/1386 هيأت عمومي ديوان ‎عالي كشور شماره5463/هـ [...ادامه]

رويه قضايي شماره5725/هـ [...ادامه]

رويه قضايي شماره5626/هـ [...ادامه]

رويه قضايي شماره5507/هـ [...ادامه]

رأي 707 ـ 21/12/1386 رديف 86/27 وحدت رويه هيأ‌ت عمومي ديوان‌عالي كشور شماره5933/هـ [...ادامه]

مصوبه هفتصد و چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 4/2/1386 موضوع تدوين طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز در مراكز آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش احتراماً، به پيوست مصوبه هفتصد و چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش [...ادامه]

مصوبه هفتصد و چهل و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 26/10/1385 تغيير عناوين برخي از دروس امتحان نهايي رشته كامپيوتر شاخه فني و حرفه‌اي  ماده واحده: صويب تغييرات جدول برنامه درسي رشته کامپيوتر شاخه فني و حرفه‌اي در هفتصد و [...ادامه]

مصوبه هفتصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 1/3/1386 سند توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

مصوبه هفتصد و پنجاهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ26/4/1386 موضوع: آيين‌نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره راهنمايي تحصيلي

آيين‌نامه تأسيس مدارس اتباع خارجي وزارت آموزش و پرورش به پيوست تصوير مصوبه هفتصد و پنجاه و پنجمين جلسه شوراي عالي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه سوم شجاعت» به آقاي ابوالقاسم آمانگاه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/1/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص مناطق نمونه گردشگري در استانهاي بوشهر و چهارمحال و بختياري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به خدمات رفاهي كاركنان سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تفويض اختيارات هيئت وزيران درخصوص ايجاد شهركهاي صنعتي به وزراي عضو مجمع عمومي شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران وزارت صنايع و معادن هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 به استناد اصل يكصد و سي و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص مبالغ مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در كشور روسيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بانك مركزي جمهوري اسلامي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق اتاقهاي تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و بازرگاني و صنايع و معادن ايران به تركيب ستاد عالي همكاريهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت تعاون ـ وزارت بازرگاني هيئت وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص منطقه سپاد در استان خراسان رضوي به عنوان منطقه نمونه گردشگري در سطح استاني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه مسافربري و باربري قبل از اخذ مجوز وزارت راه و ترابري ـ وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 كل كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ26/1/1386 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به افزايش مستمريهاي موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري وزارت دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 4534/02/111 مورخ 9/3/1385 وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص سرمايه شركت ملي گاز ايران وزارت نفت هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 802 ـ 2/12 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد انتخاب آقاي سيدحسين صابري به عنوان استاندار استان لرستان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/10809 مورخ 2/2/1386 وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي عبدالعلي صاحب محمدي به عنوان استاندار استان هرمزگان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/10815 مورخ 2/2/1386 وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي سيديحيي محمودزاده به عنوان استاندار استان گلستان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/10814 مورخ 2/2/1386 وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به برگزاري همايش بين‌المللي پيوند اعضاء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1386 كه در مركز استان [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص توزيع متفرقه كالابرگ مرحله دوازدهم وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد نحوه مصالحه ريالي با صادركنندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به شوراهاي فرادست وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره الف/ع/س7740 مورخ 27/1/1386 شوراي‌عالي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخـصوص احداث بازارچه مرزي در شهرستان لامرد وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1386 كه در مركز استان فارس تشكيل گرديد، بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اعطاء مجوز به وزارت راه و ترابري از محل بودجه‌سال1386 وزارت راه و ترابري ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1386 كه [...ادامه]

اصلاح تصويب‌‌نامه شماره 175953/ت635هـ مورخ 28/12/1385 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ضريب جدول حقوقي كاركنان دولت وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نظر به [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ايجاد منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزادتجاري ـ صنعتي هيـئت وزيران در جلـسه مورخ 31/1/1386 كه در مركز استان [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 29764/ت31645ك مورخ 15/5/1384 وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن سازمان مديريت [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع فوق‌العاده ويژه قضات وزارت دادگستري ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به شركتهاي اكتشاف و تأمين مواد اوليه صنعت هسته‌اي ايران سازمان انرژي اتمي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 14053/30 مورخ 10/2/1386 [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع اسامي شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت راه و ترابري وزارت دفاع و [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه موضوع ضوابط نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت امور خارجه [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعيين نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت فرهنگ و ارشاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مهلت پرداخت تسهيلات غيرتضميني بخش خصوصي و تعاونيها بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد فروش اراضي متعلق به سازمان بهزيستي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر اكتائو قزاقستان وزارت امورخارجه ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ16/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره1064/ي ـ563/200/740 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به شرايط پرداخت تسهيلات بانكي موضوع ماده (4) آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وزارت كشور ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 بنا [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعيين شهرستان بيرجند بعنوان مرز مجاز زميني بين‌المللي وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 1/38765 مورخ 21/8/1385 وزارت كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به جداول تعرفه كارمزد صدور ضمانتنامه‌هاي اعتبار بانكي و اعتبار توليدي وزارت بازرگاني وزراي عضو مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران در جلسه مورخ 22/6/1385 به استناد ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص احداث مجموعه‌ها و هتلها در شهرستان كرمان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ14/2/1386 كه در مركز استان كرمان تشكيل گرديد، [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (4.450.000.000.000) ريال به صورت وجوه اداره شده در اختيار وزارت راه و ترابري وزارت راه و ترابري ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي بانك مركزي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مجوز وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت‌وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد مجوز وزارت راه و ترابري نسبت به فروش يك هزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال اوراق مشاركت وزارت راه و ترابري هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1386 كه در مركز استان كرمان تشكيل [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 202215/100 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي براي انجام جابجايي اعتبارات سال 1386 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص افزايش مستمري بازنشستگان، مستمري‌بگيران و ازكارافتادگان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 9232/ص/100 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب اعضاي هيئت امناي صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 5906/ص/100 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغيير نام شهرستان گاوبندي در استان هرمزگان به شهرستان پارسيان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به ضوابط پرداخت حقوق مزاياي كاركنان صنعت آب و برق و حوزه ستادي در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 با توجه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور در مورد حمايت از سرمايه‌گذاري اشتغال‌زا و زودبازده وزارت كار و امور اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پيشنهاد رييس جمهور [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي حسين قمي بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي ابوالقاسم جعفرزاده بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي يوسفعلي اسماعيلي‌نودولتي بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به خانم صنم عليخاني‌واودره بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي احمد ثابت بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي يدا... سميعي‌نيا بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي عليرضا بهمني‌نژاد بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم شجاعت» به آقاي محمدرضا ميرزايي‌جابري بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي علي اميني‌نور بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي حسنعلي دهقاني‌پوده بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي اسماعيل رضايي بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به خانم بتول جنيدي جعفري بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي تقي ساعدي‌ بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به خانم منيژه بيك اصفهاني بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به خانم فاطمه مراداسكندري بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي شمس‌ا... امام‌پناهي بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي علي غرويان بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي حسينعلي منوچهري نجف‌آبادي بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي ابراهيم حاجي‌باقري بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي سيدخليل تقوي بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي سيـدرضا شكرآبي بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم شجاعت» به آقاي مختار نورافشان بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي قهرمان فاضلي بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب نمايندگان ويژه رئيس جمهور در طرحهاي زيربنايي و عمراني موردنياز شهرستانهاي جنوب كرمان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به ميزان جرايم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفي وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 36265/1 مورخ 10/12/1385 وزارت بـازرگاني [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع فوق‌العاده ويژه معلمان وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع پرداخت صددرصد (100%) حقوق مبنا فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب براي كليه كاركنان دستگاههاي دولتي در شهرستان ابوموسي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 با توجه به نظر رييس [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به برگزاري گردهمايي‌هاي بين‌المللي، موضوع تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي ـ مصوب1370ـ دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع انعقاد قرارداد وزارت نفت به نمايندگي از سوي ايران و شركت نفت ايران وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سازمان مديريت [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به شرايط اعطاي نشان دولتي ايثار به والدين شهدا بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به فوق‌العاده نوبت كاري و سختي شرايط كار در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 30/2/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعتبارات طرحهاي عمراني ملي و استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/2/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به الحاق سازمان نظام مهندسي معدن ايران به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» اصلاحي ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب1351 وزارت صنايع و معادن هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 172976ـ60 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص ساماندهي توليد و عرضه مسكن وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مانده وجوه مصرف‌نشده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به ملحق شدن رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به تركيب ستاد هماهنگي اقدامات و عمليات طرح آمايش نواحي تأثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به واگذاري بخشي از سهام بعضي از شركتها به روش مزايده وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بانك [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه‌هاي صادراتي سال 1383 و سالهاي قبل وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بانك مركزي [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعيين اعتبار لازم جهت پرداخت كمك سود تسهيلات بانكي براي نوسازي و بهسازي سالانه دويست هزار واحد روستايي وزارت مسكن و شهرسازي ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي سيدجعفر حجازي به عنوان استاندار خوزستان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ20/3/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود: آقاي سيدجعفر حجازي [...ادامه]

اصلاح ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وزارت دادگستري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمان [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد مناطق نمونه گردشگري بين‌المللي، ملي و محلي و شهرهاي بسطام و شهميرزاد به عنوان شهرهاي نمونه گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت و محيط زيست هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي اميرحسين طاهري به عنوان معاون بيمه مركزي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بيمه مركزي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتقال سهام شركت ملي فولاد ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به سپرده‌گذاري در بانكهاي كشاورزي، توسعه صادرات ايران و صنعت و معدن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت)در كشورهاي عراق، افغانستان، پاكستان و لبنان وزارت امور خارجه ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به استفاده از تسهيلات موضوع ماده (12) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص امكانات و تسهيلات مربوط به ذي‌حسابان در دستگاههاي اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 116/976/م/2 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به وجوهات پرداختي به نام مدرسه عالي شهيد مطهري وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8310/ و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3)قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8982/3018/56 مورخ [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره 83807/ت36013هـ مورخ 15/7/1385 و شماره 123386/ت36491هـ مورخ 9/10/1385 وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت جهادكشاورزي هيئت وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به پرداخت تسهيلات بانكي به بنياد شهيد و امور ايثارگران وزارت مسكن و شهرسازي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به سود بازرگاني كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص سند راهبرد ملي توسعه فناوري پيل سوختي كشور وزارت نيرو ـ وزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص زمان اجراي كاهش سود بازرگاني گوشت گاو و گوسفند يخ‌زده و دام زنده وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص سود بازرگاني كنجاله و كره وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تبديل روستاي نقنه در استان چهارمحال و بختياري به شهر وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 24/10/1385 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي حسينعلي ضيائي به عنوان مديرعامل و رئيس هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان تأمين [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع حق حضور اعضاي هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به كالاهاي وارداتي ملوانان، خدمه و كاركنان شناورها وزارت بازرگاني ـ وزارت تعاون ـ وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تشكيل كارگروهي با مسئوليت وزير بازرگاني براي حل مشكلات اصناف وزارت بازرگاني ـ وزارت كار و اموراجتماعي ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي وزارت كشور ـ وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به پرداخت بيمه شخص ثالث توسط بيمه‌هاي تجاري وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/4/1386 به استناد اصل يكصد و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال1386 شماره 62456ت/37657هـ [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع فوق‌العاده ويژه قضات وزارت دادگستري ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص طبقه‌بندي مناطق گرم و مرطوب، مدت و دوره‌ زماني آن وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/30/23194 مورخ30/3/1386 وزارت نيرو [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي حسن زياري به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و ترابري هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 6476/11 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اعتبارات موضوع بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال1385 كل كشور وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كار و امور اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1386 [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 51539/ت37536 مورخ 6/4/1386 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 24/4/1386 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص عرضه 5% از سهام شركتهاي بيمه و بانكها در بورس وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص عرضه 40% از سهام شركتهاي ملي صنايع مس ايران، فولاد مباركه و آلومينيوم ايران در بورس وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي فخرآباد به شهر وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغيير تعرفه همودياليز با بافربيكربنات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه درخصوص ستاد راهبري و هماهنگي توسعه استان خوزستان نهاد رياست جمهوري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت نفت وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص داير نمودن « فرمانداري ويژه» در شهرستانها وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص هزينه نمودن اعتبارات موضوع بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كار و امور اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق وزير رفاه و تأمين اجتماعي به تركيب شوراي مسكن كشور وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت تعاون ـ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين وزير امور خارجه به عنوان رياست ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان وزارت امور خارجه ـ معاونت اجرايي رييس جمهور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ7/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره37338 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين قيمت خريد تضميني محصولات زراعي سال 1386 ـ 1385 وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وزيران عضو شوراي اقتصاد [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد پيش‌بيني تدابير و اقدامهاي حفاظتي، جبراني و ضددامپينگ براي حمايت از توليدكنندگان داخلي وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد فروش حداقل پنجاه و يك درصد (51%) سهام شركت خدمات حمايتي كشاورزي با روش مزايده محدود وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 15012 [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعيين نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبصره (1) ماده (3) آيين‌نامه اجرايي ماده (53) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1385 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص كمكهاي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمنهاي علمي وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص سود علي‌الحساب اوراق مشاركت موضوع بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص فرودگاه بيرجند به عنوان مرز مجاز هوايي وزارت كشورـ وزارت راه وترابري هيئت‌وزيران در جلسه مورخ14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 2886/73/7/1 مورخ 6/4/1385 وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص رئوس سياستهاي حمايتي و تشويق توسعه صادرات غيرنفتي كشور در سال 1386 وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص چگونگي پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين كارگروه جهت تدوين دستورالعمل برقراري معافيت از عوارض و ماليات وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اداره چاپخانه دولتي ايران مطابق ضوابط و مقررات مصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص لغو كمك اشخاص حقيقي و حقوقي به بنياد امور بيماريهاي‌خاص (سرطاني ـ هموفيلي، ......) از تاريخ 1/1/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت آموزش و پرورش [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاح تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمركي ـ مصـوب1350ـ و ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد الحاق بند (14) به ماده (11) الحاقي آيين‌نامه حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد در شهرهاي كوچك وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت تعاون ‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق يك تبصره به بند (2)اصلاحي نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت كار و امور اجتماعي وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تغيير وضعيت شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي به عنوان مركز فن‌آوري اطلاعات سازمان امور مالياتي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري بهره‌برداري از معدن پتاس ايلجاق در استان زنجان به شركت صنعتي و معدني پرمنگنات و پتاس ايران وزارت صنايع و معادن هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 87278/60 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين حدود منطقه و حوزه بندر اميرآباد وزارت راه و ترابري ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انحلال شركت بندرماهي از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساتكاب در سال 1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور وزارت راه [...ادامه]

اصلاح ماده (13) تصويب‌نامه ضوابط ملي آمايش سرزمين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1386 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي محمدرضا فلاح‌زاده به عنوان استاندار يزد وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/5/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود: آقاي محمدرضا فلاح‌زاده [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص واگذاري تصديهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اعطاي سكه پيامبر اعظم (ص) به منظور تقدير از كارمندان و بازنشستگان نمونه در سطح كشور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين بانك روسي “ ROSEXIM BANK ” به عنوان بانك ضمانت‌كننده پيش‌پرداختهاي پروژه خريد پنج فروند هواپيما وزارت راه و ترابري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/5/1386 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص لازم‌الاجرابودن تصويب‌نامه موضوع اختصاص زمين از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به بنياد امور ايثارگران در سال 1386 وزارت مسكن و شهرسازي ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 4/6/1386 بنا به [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه درخصوص ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وزارت دادگستري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر اراك وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت صنايع [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين سود بازرگاني ذرت دامي و جو وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقايان عباس رنجبر و اكبر غفاري براي مدت سه سال به عنوان عضو هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارس نهاد رياست جمهوري وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصد [...ادامه]

سياستها و برنامه‌هاي مربوط به تربيت نيروي انساني متخصص و اولويت‌بندي در تحقيقات هسته‌اي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور سازمان انرژي اتمي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي محمدمهدي مروج‌الشريعه به عنوان استاندار استان خراسان شمالي وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/77727 مورخ 18/6/1386 وزارت كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تعيين آقاي علي عبداللهي‌علي‌آبادي به عنوان استاندار استان سمنان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/77729 مورخ 18/6/1386 وزارت كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين آقاي روح‌ا... قهرماني‌چابك به عنوان استاندار استان گيلان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/77728 مورخ 18/6/1386 وزارت كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص واريز مبالغ سهام دولت در شركتهاي مادرتخصصي بنام دولت جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 25336 مورخ [...ادامه]

اصلاح ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 كل كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت‏وزيران در جلسه مورخ 21/6/1386 بنا به پيشنهاد مشترك [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين عوارض صادرات سيب‌زميني تا ميزان صددرصد قيمت پايه وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني وزراي [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تأمين اعتبار لازم براي جبران هزينه‌هاي شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق منطقه‌اي استان كرمان در شهر بم معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور وزارت نيرو [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص واگذاري اختيار هيئت وزيران به وزيران عضو هيئت عالي واگذاري درخصوص واگذاري سهام شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1386 به استناد اصل يكصـد و سي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اشتغال به تحصيل فرزندان مأموران اعزامي به خارج از كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع صندوق بازنشستگي كاركنان شركت دولتي پست بانك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيئت‏وزيران در جلسه مورخ 25/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 39031/1مورخ 2/10/1385 وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص لغو بند 2 تصويب‌نامه موضوع فوق‌العاده ويژه معلمان وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق رديفهاي متفرقه قانون بودجه سال 1386 كل‌كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين مرز تمرچين در استان آذربايجان غربي به عنوان مرز زميني مجاز بين‌المللي وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص پرداخت هزينه بيمه عمر و حوادث كليه جانبازان و آزادگان (شاغل و غيرشاغل) و خانواده شاهد (والدين و همسر) معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران هيئت‌وزيران در جلسه مورخ21/5/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري سهام شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك از طريق بورس در سال 1387 وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين قيمت خريد تضميني ارقام مشابه در گروههاي چهارگانه برنج براي سال 1386 وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت‌وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزارت نفت به نمايندگي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع احداث مجتمع ورزشي در كليه شهرها و روستاهاي كشور وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان تربيت بدني هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعيين نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي وزارت دادگستري ـ سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع اعطاي تسهيلات براي تأمين مسكن جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفقودين وزارت مسكن و شهرسازي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بانك مركزي جمهوري اسلامي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ورود و ترخيص حداكثر پنجاه دستگاه از انواع ماشين‌آلات راهسازي و سنگين نو يا مستعمل با مصارف خاص وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1386 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين ارزش سهام قابل واگذاري چهار شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران، سيمان كارون، فولاد مباركه و ويتانا وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/7/1386 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق يك تبصره به ماده17 آيين‌نامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي وزارت مسكن و شهرسازي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بنياد مسكن انقلاب اسلامي [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه راجع به كاهش سود بازرگاني تجهيزات مخابراتي وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن ـ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني ماشين‌آلات ساخت ساختمان پيش‌ساخته فاقد توليد داخل وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت مسكن و شهرسازي وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدحسين جهانبخش به عنوان استاندار استان خراسان شمالي وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود: آقاي محمدحسين جهانبخش [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين تعرفه ثبت‌نام دريافتي داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش آموزش كشور در سالهاي 1386 و 1387 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/7/1386 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق يك تبصره به بند « ب» ماده (9) آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات وزارت راه و ترابري هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 2737/11 مورخ 25/2/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل كارگروهي با مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني به منظور حمايت از صادركنندگان و رفع مشكلات آنان وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي هيئت وزيران در سفر به شهرستان‌هاي استان مربوط به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1386 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تغيير سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديف‌هاي تعرفه جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيئت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور در شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و ترابري ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني [...ادامه]

ضوابط فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني دستگاههاي اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزيران عضو كارگروه تبصره (3) ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين قيمت تضميني محصولات كشاورزي (زراعي) براي سال 1387 ـ 1386 وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتشار اوراق مشاركت توسط وزارت مسكن و شهرسازي (شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تضمين بازپرداخت نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت مربوط به وزارت راه و ترابري و شركتها و سازمانهاي تابعه وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب كارمندان دستگاههاي اجرايي در صورت انتقال يا مأموريت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق رديف شماره 103002 قانون بودجه سال 1386 كل كشورموضوع اعتبار مربوط به بازپرداخت بدهي به بانكهاي تجاري تخصصي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/8/1386 بنا به پيشنهاد معاونت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تداوم اجراي مقررات استخدامي نهاد رياست جمهوري در سازمان ملي جوانان تا زمان اجراي قانون مديريت خدمات كشوري سازمان ملي جوانان ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشاركت براي احداث قسمت دوم آزادراه ساوه ـ همدان وزارت راه و ترابري ـ وزارت نفت ـ وزارت اموراقتصادي ودارايي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص پيش‌بيني پرداخت هزينه‌هاي مربوط به ترخيص كالاي وارداتي در لايحه بودجه سال 1387 كل كشور وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين مرز پرويزخان واقع در استان كرمانشاه به مدت شش ماه به عنوان مرز رسمي و مجاز وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاح جدول پيوست آيين‌نامه ميزان كمك هزينه قابل پرداخت به مراكز غيردولتي نگهداري معلولان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيـئت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه‌اي داخلي درسال 1386 وزارت جهاد كشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/9/1386 بنا به پيشنهاد شماره 26026/020 مورخ 24/7/1386 وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص پرداخت تسهيلات به شركت خدمات حمايتي كشاورزي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق حوضچه و اراضي پشتيباني بندر به محدوده منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد بهشهر نهاد رياست جمهوري وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص كاهش تعرفه سود بازرگاني شيرخشك صنعتي وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي وزارت صنايع و معادن وزراي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق حوضچه و اراضي هفده هكتاري پايانه كانتينري واقع در جنوب غربي و اراضي هفتاد هكتاري جزيره نگين واقع در شمال شرقي بندر بوشهر به محدوده منطقه ويژه اقتصادي بندر بوشهر نهاد رياست جمهوري وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اختصاص دويست هكتار اراضي واقع در غرب بندر شهيدرجايي به سازمان منطقه آزاد قشم نهاد رياست جمهوري وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغيير نام شهر حسين‌آباد از توابع بخش انار شهرستان رفسنجان در استان كرمان به شهر امين‌شهر وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 9/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 1832/ت21140ك مورخ 15/2/1378 نهاد رياست جمهوري وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاهاي دارخوين و چوئبده به شهر وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 6/9/1384 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغيير نام روستاي گنداب از توابع دهستان قره‌باشلو بخش چاپشلو شهرستان درگز استان خراسان رضوي به روستاي قنداب وزارت كشور وزراي عضـو كميـسيون سـياسي ـ دفـاعي هيـئت دولـت در جـلسه مـورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي تركالكي از توابع دهستان عقيلي بخش عقيلي شهرستان گتوند در استان خوزستان به شهر تركالكي وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي لطيفي از توابع دهستان حومه بخش مركزي شهرستان لارستان در استان فارس به شهر لطيفي وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 58538/ت26118 مورخ 22/12/1380 وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت‌ وزيران در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تشكيل كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني و صنايع به منظور حمايت از صادركنندگان و رفع مشكل آنان وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين عوارض صادرات گندم و آرد وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي وزارت جهادكشاورزي وزراي عضو [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان مازندران وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان آذربايجان غربي وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان تهران وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون لوايح دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون فرهنگي دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون اقتصاد دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص ايجاد بيست پست سازماني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ايلام و ادارات تابعه) با رعايت قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور معاونت توسعه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي دلگشا از توابع دهستان گچي بخش ملكشاهي شهرستان مهران در استان ايلام به شهر دلگشا وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي مبارك‌آباد از توابع دهستان مبارك‌آباد بخش مركزي شهرستان قير و كارزين در استان فارس به شهر مبارك‌آباد ديز وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين وزير كار و امور اجتماعي به عنوان عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي، وزير رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان عضو كميسيون لوايح، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به عنوان عضو كميسيون فرهنگي، رييس دفتر مناطق محروم كشور به عنوان عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات [...ادامه]

لغو تصويب‌نامه‌ها و تصميمات ناظر بر عضويت معاونين وزارتخانه‌ها در كميسيونهاي هيئت دولت دفتر هيئت دولت هـيئت وزيـران در جـلسه مورخ 18/9/1386 بنا به پيشنهاد دفتر هيئت دولت و به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات‌كشوري در استان چهارمحال و بختياري وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان ايلام وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 21/5/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان سمنان وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان گلستان وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان لرستان وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان مركزي وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1386 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان هرمزگان وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان كردستان وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري درخصوص استان خوزستان شهرستان رامهرمز وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان خوزستان شهرستان مسجدسليمان وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان خوزستان شهرستان هويزه وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين چهارده منطقه نمونه گردشگري در استان ايلام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح فهرست كالاي وارداتي ملوانان وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت تعاون هيئت وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي قهجاورستان از توابع دهستان قهاب شمالي بخش مركزي شهرستان اصفهان در استان اصفهان به شهر قهجاورستان وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي محمدآباد از توابع دهستان بمپورشرقي بخش بمپور شهرستان ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان به شهر محمدان وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي بيكاه از توابع دهستان بيكاه بخش بيكاه شهرستان رودان در استان هرمزگان به شهر بيكاه وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي خشكرود از توابع دهستان خشكرود بخش مركزي شهرستان زرنديه در استان مركزي به شهر خشكرود وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان خراسان رضوي شهرستان نيشابور وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان خراسان رضوي شهرستان مشهد وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان خراسان رضوي شهرستان گناباد وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان كرمان وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان سيستان و بلوچستان شهرستان زابل وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 149078/42/4/1 مورخ 24/12/1384 وزارت كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان سيستان و بلوچستان شهرستان ايرانشهر وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان خراسان رضوي شهرستان سبزوار وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان سيستان و بلوچستان شهرستان سراوان و سرباز وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستانها وزارت اطلاعات ـ وزارت كشور نظر به اينكه در بند (3) تصويب‌نامه شماره 72759/ت37954هـ مورخ 9/5/1386، عبارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اصلاح سود بازرگاني تلفن همراه و قطعات وارداتي وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي وزارت صنايع و معادن وزراي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين بودجه سال 1386 سازمانهاي مناطق آزاد قشم، كيش، چابهار، اروند، انزلي و ارس نهاد رياست جمهوري وزيران عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ [...ادامه]

لغو تصويب‌نامه‌ها و تصميمات ناظر بر عضويت معاونين وزارتخانه‌ها در كميسيونهاي هيئت دولت دفتر هيئت دولت هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 بنا به پيشنهاد دفتر هيئت دولت و به استناد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه مانده وجوه مصرف شده ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري در تصويب‌نامه شماره 32112/ت37332هـ مورخ 19/3/1386 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره 32112/ت37332هـ مورخ 19/3/1386 كه [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه تمديد مدت معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار وزارت كار و امور اجتماعي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ2/10/1386 بنا به پيشنهاد شماره76140 مورخ 24/6/1386 وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي جلين عليا از توابع دهستان استرآبادجنوبي بخش مركزي شهرستان گرگان در استان گلستان به شهر جلين وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي هشتبندي از توابع دهستان چراغ‌آباد بخش توكهور شهرستان ميناب در استان هرمزگان به شهر هشتبندي وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت‌ دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي بفروئيه از توابع دهستان بفروئيه بخش مركزي شهرستان ميبد در استان يزد به شهر بفروئيه وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي محمديه از توابع دهستان خوسف بخش خوسف شهرستان بيرجند در استان خراسان جنوبي به شهر محمدشهر وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي سيف‌آباد از توابع دهستان سعيدآباد بخش مركزي شهرستان ساوجبلاغ در استان تهران به شهر سيف‌آباد وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي مادوان عليا از توابع دهستان سررود شمالي بخش مركزي شهرستان بويراحمد در استان كهگيلويه و بويراحمد به شهر مادوان وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت‌ دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي شريف‌آباد مركز دهستان شريف‌آباد از توابع بخش محمديه شهرستان البرز در استان قزوين به شهر شريفيه وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي شهرك حمزه از توابع دهستان ماهور برنجي بخش سردشت شهرستان دزفول در استان خوزستان به شهر حمزه وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت‌ دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي شهرك شهيدچمران از توابع دهستان جنت مكان بخش مركزي شهرستان گتوند در استان خوزستان به شهر صالح‌شهر وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي گشت از توابع دهستان گشت بخش مركزي شهرستان سراوان در استان سيستان و بلوچستان به شهر گشت وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي شهرك شهيد شرافت از توابع دهستان سردارآباد بخش مركزي شهرستان شوشتر در استان خوزستان به شهر شرافت وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي گلمكان از توابع دهستان گلمكان بخش گلبهار شهرستان چناران در استان خراسان رضوي به شهر گلمكان وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي محمدي از توابع دهستان حومه بخش مركزي شهرستان سراوان در استان سيستان و بلوچستان به شهر محمدي وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي علي‌اكبر از توابع دهستان كوه خواجه بخش شيب‌آب شهرستان زابل در استان سيستان و بلوچستان به شهر علي‌اكبر وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي رويدر از توابع دهستان رويدر بخش رويدر شهرستان خمير در استان هرمزگان به شهر رويدر وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت‌ دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي خورسند از توابع دهستان خورسند بخش مركزي شهرستان شهربابك در استان كرمان به شهر خورسند وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي جوزم از توابع دهستان جوزم بخش دهج شهرستان شهربابك در استان كرمان به شهر جوزم وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي سهرورد از توابع دهستان سهرود بخش مركزي شهرستان خدابنده در استان زنجان به شهر سهرورد وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت‌ دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي فدامي از توابع دهستان آبشور بخش فورگ شهرستان داراب در استان فارس به شهر فدامي وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي درجزين از توابع دهستان چاشم بخش مهدي‌شهر شهرستان سمنان در استان سمنان به شهر درجزين وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي احمدآباد صولت از توابع دهستان دشت جام بخش بوژگان شهرستان تربت‌جام در استان خراسان رضوي به شهر احمدآباد وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت‌ دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي شهرك امام خميني از توابع دهستان مبارك‌آباد بخش مركزي شهرستان قير و كارزين به شهر امام‌شهر وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت‌ دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي اسلاميه از توابع دهستان دژكرد بخش سده شهرستان اقليد در استان فارس به شهر دژكرد وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي كوشكنار از توابع دهستان كوشكنار بخش كوشكنار شهرستان پارسيان در استان هرمزگان به شهر كوشكنار وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي قطور از توابع دهستان قطور بخش قطور شهرستان خوي در استان آذربايجان غربي به شهر قطور وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي جوزدان از توابع دهستان جوزدان بخش مركزي شهرستان نجف‌آباد در استان اصفهان به شهر جوزدان وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي ديزج ديز از توابع دهستان قره‌سو بخش مركزي شهرستان خوي در استان آذربايجان غربي به شهر ديزج‌ديز وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت ‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

الحاق تبصره (2) به بند (18) ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 كل كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 25/9/1386 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص ممنوعيت سفر اتباع ايراني به سرزمين فلسطين اشغالي وزارت دادگستري ـ وزارت كشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه سياستها و برنامه‌هاي مربوط به تربيت نيروي انساني و متخصص و اولويت‌بندي در تحقيقات هسته‌اي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور سازمان انرژي اتمي ايران هيئت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تنفيذ مصوبه جلسه مورخ 28/1/1385 شوراي حقوق و دستمزد وزارت راه و ترابري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغيير رديف شماره (2) جدول شماره (3) پيوست آيين‌نامه اجرايي بندهاي « ز»، « ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي احمد اصغري‌مهرآبادي به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن براي مدت سه سال وزارت مسكن و شهرسازي هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1386 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/50948 مورخ 11/10/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين منطقه مختومقلي فراغي در استان گلستان به عنوان منطقه نمونه گردشگري در سطح استاني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به تركيب اعضاي ستاد ملي ساماندهي امور جوانان سازمان ملي جوانان ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص كاهش سود بازرگاني كيسه خون مشمول رديف 39232110 تعرفه از شانزده درصد (16%) به صفر درصد وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت بهداشت، درمان و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص واگذاري كليه سهام متعلق به دولت در شركت ملي صنعت فولاد ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور وزراي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص بازگشايي سفارت جمهوري اسلامي ايران در شهر ماناگوا در كشور نيكاراگوئه وزارت امور خارجه ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور براي توزيع و افزايش اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي موردنظر وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انحلال شركت توسعه منابع آب خاورميانه از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي ساتكاب وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و ترابري وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تأمين خسارت‌هاي بدني براي پرونده‌هاي واصل شده از صندوق ديه بيت‌المال در سال جاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1386 به استناد اصل [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص عدم شمول واحدهاي صنفي توليدي مشمول قانون نظام صنفي در قانون موسوم به تجميع عوارض وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن وزارت كار و اموراجتماعي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اتخاذ تدابير در مورد ممنوعيت بكارگيري رانندگان بدون گواهينامه و...در شركتهاي تاكسيراني و آژانسهاي مسافري و... وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري وزارت راه و ترابري [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ورود كالا توسط ملوانان، خدمه كشتي و كاركنان تا سقف پانزده ميليون (15.000.000) ريال با معافيت از سود بازرگاني وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/11/1386 كه در مركز استان بوشهر تشكيل گرديد، بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري به كميسيون مندرج در ماده (6) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1386 بنا به پيشنهاد معاون اول رييس‌جمهور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص كاهش سود بازرگاني برنج مشمول رديف تعرفه 1006 از 146 درصد به صفر وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزراي عضو كميسيون ماده يك [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين مناطق تپه‌چكاسه، گلوبردكان، سد رئيسعلي دلواري، مند، خائيز و سرقنات در استان بوشهر به عنوان مناطق نمونه گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقايان علي‌اكبر محرابيان و طهماسب مظاهري بعنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين قيمت آزاد برق با توجه به افزايش قيمت نفت خام و قيمت آزاد حاملهاي انرژي و تغيير تركيب سوخت نيروگاهها در سال 1386 وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/11/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تأمين سبد كالاي كليه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص بازگشايي سفارت جمهوري اسلامي ايران در آنگولا (شهر لواندا) وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص معافيت گشايش‌كنندگان اعتبارات اسنادي از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت‌وزيران در جلسه مورخ24/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع عوارض صادرات آهن‌‌آلات قراضه و ضايعات فلزي وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري كليه سهام دولتي و متعلق به دولت در بورس وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت‌وزيران [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه درخصوص تعرفه همودياليز با بافربيكربنات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره 43341/ت36534هـ مورخ 7/5/1386 بعد از واژه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال1386 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت ‌وزيران در جلسه مورخ 21/11/1386 بنابه پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص سود بازرگاني نخ پلي‌آميد وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن وزارت جهاد كشاورزي وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق بند (1) تصويب‌نامه تأمين سبد كالاي كليه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص واگذاري سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، ..... به تعاونيهاي كاركنان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت‌وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين مناطق جزيره هنگام (قشم)، نازدشت (رودان)، سياهو (بندرعباس)، پوراف (جاسك)، زيارتگاه سيدسلطان محمد (رودان)، ساحلي پارسيان و يكي از مناطق بندرلنگه به عنوان مناطق نمونه گردشگري در استان هرمزگان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص ايجاد بازارچه مرزي در مناطق ابوموسي، سيريك، بندرلنگه، شيو (پارسيان) و كرگان (ميناب) در استان هرمزگان وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1386 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص پرداخت وام توسط بانكهاي عامل به شركت‌هاي ايراني فعال در كشور سوريه وزارت مسكن و شهرسازي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت صنايع و معادن هيئت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ورود كالا توسط ملوانان، خدمه كشتي و كاركنان تا سقف پانزده ميليون (15.000.000) ريال در استان هرمزگان وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1386 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري كليه سهام متعلق به دولت در شركت نمايشگاههاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران و شركت سهامي فرش ايران از طريق مزايده در سال 1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان انرژي اتمي ايران وزيران عضو هيئت عالي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بندر كاوه قشم در استان هرمزگان به عنوان مرز دريايي وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1386 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص الحاق يك تبصره به بند (ب) ماده (9) آيين‌نامه بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاري مناقصات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/11/1386 به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص معافيت مالياتي طرحهاي گردشگري در مناطق محروم وتوسعه‌نيافته استان هرمزگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيئت‌وزيران در جلسه مورخ2/12/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق يك تبصره به ماده (20) آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ2/12/1386 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تحويل ايران چك به بانكها از ابتداي سال 1387 توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص معافيت سود بازرگاني ورود كالا از طريق بنادر لنگه و جاسك وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهادكشاورزي هيئت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق بند (7) به آيين‌نامه اجرايي ماده4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنايع و معادن هيئت [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه درخصوص كالاهاي وارداتي ملوانان وزارت بازرگاني ـ وزارت تعاون ـ وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تفويض اختيار تصميم‌گيري درخصوص تعيين اقلام كالابرگي به آقاي سيدمسعود ميركاظمي وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص مجزا نمودن ساز و كار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و تسهيلات اعطايي از ساير سپرده‌ها توسط مؤسسات اعتباري وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تدوين و اعلام الگوي نمونه واحدهاي خدماتي و سرويسهاي بهداشتي بين‌راهي توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت كشور وزارت مسكن و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص شماره‌گذاري خودروهاي ديزلي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست وزيران عضو [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق تبصره (1) به ماده (6) آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور نهاد رياست جمهوري ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق تبصره (3) به بند (ت) ماده (3) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (26) قانون برگزاري مناقصات وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص برقراري مقررات لغو رواديد سه ماهه براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ساحل عاج وزارت امور خارجه وزيران عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي در جلسه مورخ 17/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق يك تبصره به ماده (6) آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و ترابري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص افزايش سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مبلغ يازده هزار و دويست ميليارد 11.200.000.000.000 ريال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص مجوز تعيين استقرار واحدهاي توليد بتن آماده در محدوده (50) كيلومتري اصفهان وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست وزيران عضـو كميسيون امور زيربنايي، [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاح تصويب‌نامه شماره 172475/ت439هـ مورخ 10/11/1386 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي محمد كرم‌پور به عنوان عضو كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق يك تبصره به ماده (7) آيين‌نامه اجرايي بند « ط» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزيران عضو كميسيون امور [...ادامه]

تنفيذ برنامه زمان‌بندي واگذاري سهام كليه شركتها موضوع تصويب‌نامه شماره 167601/ت36586هـ مورخ 15/12/1385 در سال 1387 وزارت دادگستري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه الگوي مصرف برق خانگي مناطق عادي وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد اصل [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه 146765/ت36630هـ مورخ 11/11/1385 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت صنايع و معادن معاونت [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 147729/ت36005هـ مورخ 14/11/1385 وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نظر به اينكه در تصويب‌نامه [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد واگذاري مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت ميليارد (3.077.000.000.000) ريال از سهام شركت فولاد مباركه از طريق بورس وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ضمانت نامه كتبي در قراردادهاي دستگاههاي اجرايي با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي دولتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد متن تطبيق ترجمه (چهار) پيوست موافقتنامه تجاري اكو وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 202948 مورخ 13/12/1386 معاونت حقوقي [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تعيين حق سرانه بيمه پايه درمان ماهيانه صندوق خويش فرمايان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 25036/ص/86 مورخ 27/12/1386 [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد انتقال وظايف اجرايي و امور تصدي سازمان ايرانگردي و جهانگردي (سابق) به شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 6243ـ1/862 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اعطاي سهام شركتهاي دولتي به عنوان پاداش پايان خدمت كاركنان دولت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمد ناظمي اردكاني به عنوان استاندار استان قم وزارت كشور هيئت ‌‌وزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود: آقاي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص پروژه تعويض خط لوله انتقال نفت از شهر ري به گردنه قوچك مطابق گزينه 3 (C) طبق نقشه پيوست وزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت كشور سازمان حفاظت محيط زيست كميسيون امور [...ادامه]

ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي [...ادامه]

اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نظر به اينكه در جدول شماره (1) پيوست تصويب‌نامه شماره 211947/ت39365هـ [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع‌ به تنفيذ اجازه اجراي جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در سال1387 وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تعيين فهرست کالاهاي توليدي که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد براي سال 1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت کشور [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي جواد فرشباف ماهريانبه عنوان رييس كل بيمه مركزي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100230 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيونهاي هيئت دولت دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 بنا به پيشنهاد دفتر هيئت دولت و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تأمين آب مورد نياز دامداريهاي مجاز مستقردر حاشيه و داخل شهرها و روستاها در مجتمع‌هاي جديد وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين حد مجاز آلودگي صوتي سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت راه و ترابري كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در [...ادامه]

ارزش ديه در سال 1386 مراجع قضايي سراسر كشور در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتواي مقام [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وزارت جهاد كشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ19/1/1386 بنا به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال1386 كل كشور شماره8313/ت37142هـ [...ادامه]

اصلاح بند « الف» ماده (10) آيين‌نامه بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1386 [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي بند « ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 51297/100 مورخ [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت راه و ترابري بانك [...ادامه]

آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت‌وزيران درجلسه مورخ5/2/1386 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا [...ادامه]

اصلاح ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وزارت راه و ترابري ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي هيئت [...ادامه]

اصلاح ماده (14) آيين‌نامه نحوه تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و عملكرد كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري ـ وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني كشور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به پيوست تصويرنامه شماره 1243ـ ر ـ 10 [...ادامه]

لغو تبصره بند « ب» ماده (30) آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 با توجه به نظر رييس مجلس [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 باتوجه به نظر رييس مجلس [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ل» تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي وزارت كشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امورخارجه ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (ع) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت رفاه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ش» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت جهاد كشاورزي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وزراي عضو [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ظ» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ كميته امداد امام [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت صنايع و معادن هيئت وزيران [...ادامه]

اصلاحيه طرح اصلاحي آئين‌نامه ثبت شركتها مصوب1340 نظر به قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ [...ادامه]

دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها وزارت نيرو هئيت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/62650 مورخ29/7/1385 وزارت نيرو و [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه انتشار اوراق مشاركت موضوع رديف 310101 قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

تعيين جداول آيين‌نامه‌هاي اجرايي بند « ج» ماده (104) و ماده (134) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت صنايع و [...ادامه]

الحاق بند « هـ» به ماده (2) آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

اصلاح ماده (1) آيين‌نامه نحوه انتشار اوراق مشاركت وزارت اموراقتصادي و دارايي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ16/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 10018/1169/52 مورخ 12/3/1386 وزارت [...ادامه]

اصلاح ماده (17) اصلاحي آيين‌نامه داخلي هيئت دولت نهاد رياست جمهوري ـ دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 به استناد اصل [...ادامه]

اصلاح تبصره (1) ماده (2) آيين‌نامه چگونگي تشكيل و اداره شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پيشنهاد سازمان [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1386 كل‌كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ مركز امور زنان و خانواده وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيئت‌دولت در [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت كار و امور اجتماعي [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده 14 آئين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي شماره2809/86/1 [...ادامه]

اصلاح ماده 3 آئين‌نامه اصلاحي 1360 قانون دفاتر اسناد رسمي شماره3349/86/1 [...ادامه]

دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني شماره3391/86/1 [...ادامه]

مديريت محترم حوزه رياست قوه قضائيه مديريت محترم حوزه رياست قوه قضائيه احتراماً، در اجراي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره [...ادامه]

اصلاح ماده (6) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ساماندهي ازدواج جوانان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورـ سازمان ملي جوانان هيئت وزيران در [...ادامه]

دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي شماره3490/86/1 [...ادامه]

آيين‌نامه تشكيل شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت جهادكشاورزي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ [...ادامه]

اصلاح ماده (9) آيين‌نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ سازمان حفاظت محيط زيست هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 30897 مورخ [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «ب» تبصره 16 قانون بودجه سال 1386 كل كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور ـ سازمان ملي جوانان ـ جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي‌ايران وزراي عضو كميسيون [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت دادگستري ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت‌وزيران [...ادامه]

جدول پرداخت وام به زندانيان واجد شرايط بر حسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و ميزان قسط ماهانه (منضم به آيين‌نامه اجرايي بند (م) تبصره2 قانون بودجه سال 1386 كل كشور) توضيح ضروري روزنامه رسمي: نظر به اينكه جدول پيوست آئين‌نامه اجرايي بند (م) تبصره (2) قانون [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل و توسعه بسيج دانش‌آموزي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت آموزش و پرورش هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 54143/1 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون احياء معاونت پرورشي و تربيت بدني در وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان تربيت بدني ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي جزء (3) بند « هـ» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت بازرگاني ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اعطاي نشانهاي دولتي نهاد رياست جمهوري ـ دفتر اعطاي نشانهاي دولتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وزارت كشور ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان حفاظت محيط زيست هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «ي» ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي جزء (1) بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال1386 كل كشور وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وزراي عضو كميسيون اقتصاد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بندهاي «ز»، «ح»، و «ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سازمان مديريت و ‌برنامه‌ريزي كشور وزراي عضو كميسيون [...ادامه]

جداول پيوست آئين‌نامه اجرايي بندهاي « ز»، « ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور توضيح ضروري روزنامه رسمي: نظر به اينكه جداول پيوست آئين‌نامه اجرايي بندهاي « ز»، « ح» [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بندهاي « خ» و « ن» تبصره (14) قانون بودجه سال1386 كل كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت مسكن و شهرسازي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « و» تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ن» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزراي عضو كميسيون اقتصاد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 31/2/1386 بنا [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « د» تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وزراي عضو كميسيون امور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «ر» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ كميته امداد امام‌خميني(ره) وزراي عضـو [...ادامه]

اصلاح بند (الف) اصلاحي ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نظر [...ادامه]

اصلاح آئين‌نامه معاملات شركتهاي سهامي آب منطقه‌اي، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاك سيستان و توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب و نيرو) وزارت نيرو هيئـت وزيران در جلسه مورخ6/4/1386 با توجه به ‌نظر رييس ‌مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت‌وزيران در جلسه مورخ20/4/1386 بنا به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور بانك توسعه صادرات ايران ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ [...ادامه]

دستورالعمل اجرايي تبصره ماده27 آئين‌نامه اجرايي ماده187 قانون برنامه سوم توسعه شماره4642/86/1 [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شوراي اطلاع رساني [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون انتقال زندانها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها ـ مصوب 1380 ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت جهاد كشاورزي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « هـ» تبصره (16) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان تربيت بدني ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وزراي عضو كميسيون اقتصاد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه [...ادامه]

اصلاح بند (ج) ماده (1) آيين‌نامه اجرايي جزء (3) بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نهاد رياست جمهوري نظر [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور نهاد رياست جمهوري ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنايع و معادن ـ [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) ماده (1) و بند (ج) تبصره (2) ماده(2) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب1383ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (100= 1383) رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور احتراماً، در اجراي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق [...ادامه]

اصلاح بند « ج» ماده (3) آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس آزمايشگاه‌هاي تجزيه خاك و گياه توسط بخش تعاوني و خصوصي وزارت جهاد كشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 12884/020 مورخ 12/4/1386 وزارت [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي بند (ل) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/34654 مورخ 8/5/1386 وزارت نيرو [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) بند (5) الحاقي ماده (84) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان حفاظت محيط زيست معاونت برنامه‌ريزي و نظارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرائي بند « ط» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان صدا و سيماي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي كميسيونهاي جلوگيري از سوانح راه‌آهن وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري هيئت وزيران درجلسه مورخ 24/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

آيين‌نامه مديريت و ساماندهي وسايل پرنده فوق سبك غيرنظامي وزارت راه وترابري هيئت وزيران درجلسه مورخ 24/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 6098/11 مورخ 30/3/1385 وزارت راه [...ادامه]

آيين‌نامه مالي شركت‌هاي تابعه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح بند (و) ماده (2) آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1379 ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت نيرو وزارت ارتباطات و [...ادامه]

آئين‌نامه اصلاحي برخي از مواد آئين‌نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 12/8/1381 شماره6000/86/1 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « م» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت كشور ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت [...ادامه]

آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور وزارت مسكن و شهرسازي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث توضيح ضروري روزنامه رسمي: نظر به اينكه دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث منتشره [...ادامه]

دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/1385 مجلس شوراي اسلامي (موضوع ماده 11 تصويب‌نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران) شماره20999/020 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب 1382 ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت دادگستري ـ [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « و» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بازرگاني وزارت جهادكشاورزي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « و» تبصره (6 ) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزراي عضو [...ادامه]

دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شماره6829/86/1 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت راه و ترابري بانك [...ادامه]

اصلاح ماده (3) و بند « الف» ماده (4) آيين‌نامه اجرايي بند « الف» تبصره (8) قانون بودجه سال 1386 كل كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

اصلاح ماده (8) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده (23) آيين‌نامه اجرايي بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت صنايع و معادن ـ شركت دخانيات ايران هيئت وزيران [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « الف» تبصره (8) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه [...ادامه]

اصلاح موضوع بند (5) آيين‌نامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنايع و معادن نظر [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان انرژي اتمي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1386 [...ادامه]

اصلاح تبصره بند « د» ماده (3) آيين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ك» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي [...ادامه]

اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب23/5/1384 شماره8293/86/1 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري وزارت دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 14514/02/111 مورخ 25/7/1385 وزارت دادگستري [...ادامه]

آئين‌نامه نظام جامع اطلاع‌رساني قوه‌قضائيه شماره 8453/86/1 [...ادامه]

دستورالعمل ماده 10 آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (موضوع ماده10 تصويب‌نامه شماره59879/ت37110 هـ مورخ19/4/1386 هيئت وزيران) مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور انتصاب آقايان علي‌اكبر يساقي، حميدرضا [...ادامه]

دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره (1) ماده (1) نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم (موضوع تبصره2 ماده3 مصوبه شماره 59879/ت37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران) رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي [...ادامه]

آيين‌نامه معاملات شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس [...ادامه]

اصلاح تبصره (1) ماده (13) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ معاونت اجرايي رييس‌جمهور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ [...ادامه]

اصلاح ماده (24) آيين‌نامه اجرايي قانون معادن وزارت صنايع و معادن هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 71319ـ60 مورخ 19/4/1386 [...ادامه]

اصلاح ماده (18) آيين‌نامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي مورخ 15/12/1383 وزارت كشور ـ وزارت دادگستري ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت بازرگاني سازمان حفاظت محيط زيست هيئت [...ادامه]

دستورالعمل نحوه تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغها موضوع تبصره (3) الحاقي ماده (2) اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (موضوع ماده 8 تصويب‌نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم‌وزيران) رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها به پيوسـت [...ادامه]

آيين‌نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/8/1386 [...ادامه]

آئين‌نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران انجمن زرتشتيان تهران

اصلاح بند (ب) ماده (3) آيين‌نامه تشكيل شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت جهادكشاورزي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت بازرگاني هيئت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور: نظر به ارسال نگرديدن مصّوبـه ذيـل از سـوي دفـتر هيـأت دولـت جهـت [...ادامه]

آيين‌نامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت [...ادامه]

آيين‌نامه ساماندهي پوشش فراگير خدمات فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزارت كشورـ [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 كل كشور بانك توسعه صادرات ايران ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ [...ادامه]

دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در قوه قضائيه [...ادامه]

آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كار و امور اجتماعي وزارت كشور ـ بانك [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك‌ها وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه معاملات شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه در راستاي بررسي و ارزيابي برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در قوه قضائيه و شناخت چالش‌ها [...ادامه]

آيين‌نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري معاونت توسعه مديريت و سرمايه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وزراي عضو كميسيون [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزارت بهداشت، [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ساماندهي توليد، فرآوري و بازرگاني چاي وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها و طرح هادي روستاها رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها بموجب نامه شماره172485/38242/22 مورخ 25/10/1386 دبير محترم كميسيون امور زيربنايي، صنعت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال وزارت جهاد كشاورزي وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 7236/020 مورخ [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 25/11/1386 شماره12380/86/1 [...ادامه]

اصلاح ماده (31) آيين‌نامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي وزارت مسكن و شهرسازي ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت رييس‌جمهور ـ بانك [...ادامه]

لغو بند (الف)ماده (6) آيين‌نامه اجرايي ماده (54) و بندهاي (د) و (هـ) ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي [...ادامه]

آيين‌نامه مستندسازي جريان وجوه در كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري هيئت وزيران در [...ادامه]

آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 [...ادامه]

آيين‌نامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانكهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا [...ادامه]

آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي وزارت دادگستري ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور معاونت [...ادامه]

آيين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانكهاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 به [...ادامه]

اصلاح ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب‌نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزيران عضو كميسيون [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 17/11/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي شماره13311/86/1 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

صورتجلسه مورخ 25/9/1386 كارگروه متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشور، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص بازنگري مواد 5 و 8 پيوست 2 آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي (موضوع تصويب‌نامه شماره 20873/ت29169هـ مورخ 8/4/1384 هيأت محترم وزيران) سردار سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدي‌مقدم فرمانده محترم نيروي انتظامي بدينوسيله [...ادامه]

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان حفاظت محيط زيست كميسيون امور زيربنايي، صنعت و [...ادامه]

دستورالعمل ترويج شهرك‌سازي در كشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرك و پروانه بهره‌برداري از آن روساي محترم سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در سي و دومين جلسه [...ادامه]

قانون اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383

قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) براي فضاهاي آموزشي

قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

قانون پروتكل اصلاحات و تغييرات در موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني بلندمدت مورخ 14 مهرماه 1378 هجري شمسي برابر با 6 اكتبر 1999ميلادي بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري قزاقستان

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير

قانون موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان

قانون موافقتنامه در مورد همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و جلوگيري از فرار مالي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا

قانون بيمه انفرادي بيماران ديابتي و صعب‌العلاج (بيماران سرطاني و بيماريهاي خاص و ام. اس M.S )

قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 11647/36301 مورخ 29/1/1386 در [...ادامه]

قانون تمديد زمان جذب اعتبارات بند (27) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور

قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو

قانون معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و اوكراين

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

قانون الحاق به كنوانسيون حفاظت از گونه‌هاي مهاجر وحشي

قانون اصلاح بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

قانون اصلاح تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

قانون معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين

قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها

قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383 ـ

قانون اصلاح ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب1374

قانون الغاء بند (ظ) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه‌هاي پرستاري

قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد)

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي‌جنوبي در زمينه همكاريهاي بهداشتي و پروتكل الحاقي به موافقتنامه همكاريهاي بهداشتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي درخصوص اشتغال متخصصان بهداشتي ايران در آفريقاي جنوبي

قانون تمديد زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره(4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور مصوب 12/7/1385 و اعتبارات راههاي روستايي در سال 1385

قانون موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و تروريسم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي

قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه

قانون موافقتنامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت افغانستان

قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي ـ مصوب 1370 ـ

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي و اصلاحيه آن

قانون موافقتنامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس

قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي درزمينه حمل و نقل دريايي

قانون موافقتنامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان و دولت جمهوري مونته‌نگرو

قانون انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز بين‌المللي سزامي

قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد

قانون تفسير بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي

قانون تصويب اصلاحيه كنوانسيون بين‌المللي دريانوردي

قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع

قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين جمهوري اسلامي ايران و روماني

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه

قانون توافقنامه اصلاح برخي از مفاد موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

قانون تصويب موافقتنامه چهارچوب بين دبيرخانه كنوانسيون بازل درباره كنترل حمل ونقل برون‌مرزي مواد زائد خطرناك و دفع‌آنها و دولت جمهوري اسلامي ايران درخصوص تأسيس مركز منطقه‌اي كنوانسيون بازل براي آموزش و انتقال فناوري در تهران

قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور قطر

قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه كوناكري

قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين كشورهاي عضو دي ـ هشت

قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس در زمينه پيشگيري و كاهش سوانح و بلاياي طبيعي و ديگر حوادث غيرمترقبه

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره

قانون موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا

قانون موافقتنامه همكاري درزمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

قانون اصلاح بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

قانون موافقتنامه فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان

قانون موافقنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهيري عربي مردمي ‌سوسياليستي عظماي ليبي

قانون موافقتنامه دوجانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان

قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت

قانون حذف پاراگراف دوم بند (هـ) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

قانون تغيير ساعت رسمي كشور

قانون مديريت خدمات كشوري

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون علامتگذاري موادمنفجره پلاستيكي به منظور شناسايي

قانون تصويب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU) طي كنفرانس سران مختار (مراكش ـ 2002) و اجازه تسليم اسناد آن

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

قانون اصلاح بند (م) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس

قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن

قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)

قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت‌خيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور

اصلاحيه قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شماره 165131 [...ادامه]

قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال1386 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور

قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم [...ادامه]

قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند

قانون موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 كل كشور

اصلاح ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري شماره155087 [...ادامه]

قانون مقررات مالي و معاملاتي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

قانون اجازه ايجاد رديف مستقل به دولت براي مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي

قانون استفساريه در مورد قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري

قانون الحاق يك جزء به بند (هـ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

قانون تعيين حق‌التدريس آموزشياران نهضت سوادآموزي

قانون اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامي

قانون مبارزه با پولشويي

قانون بودجه سال 1387 كل كشور

قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور

قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا

قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مكرر آن

قانون الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست (20) ريال به قيمت فروش گاز براساس بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گازرساني به روستاها

قانون الحاق يك تبصره به ماده (57) و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي

قانون اصلاح تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 27/7/1376

قانون ثبت اختراعات‌، طرحهاي صنعتي‌و علائم تجاري

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور نظر به اينكه براساس بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه 1386 « در پرونده‌هاي منجر به [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي محترم كل دادگستري‌ها مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام تصوير بخشنامه شماره 5146/86/1 ـ 8/5/1386 رياست محترم قوه قضائيه [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي اجراي احكام دادگستري‌هاي سراسر كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام تصوير بخشنامه شماره 5153/86/1 ـ 8/5/1386 رياست محترم قوه قضائيه [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام تصوير بخشنامه شماره5788/86/1 ـ24/5/1386 رياست محترم قوه‌قضائيه جهت اطلاع [...ادامه]

بخشنامه به محاكم و دوائر اجراي احكام مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام تصوير بخشنامه شماره 6101/86/1 ـ 1/6/1386 رياست محترم قوه قضائيه [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي كل دادگستري‌هاي كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام تصوير بخشنامه شماره 6256/86/1 ـ 5/6/1386 رياست محترم قوه قضائيه [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضايي و اداره كل شوراها نظر به اهميت دعاوي دولتي و لزوم اعمال دقت قضايي در رسيدگي به آنها، از اين [...ادامه]

درخواست تصويب و ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه موضوع: درخواست تصويب و ابلاغ دستورالعمل تسريع در [...ادامه]

بخشنامه به روساي واحدهاي قضائي، مديران ستادي و سازمانهاي تابعه در اجراي برنامه توسعه قضائي و به منظور اصلاح و بهبود ساختار نظام پرداخت مبتني بر [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي محترم كل دادگستري‌هاي سراسر كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام تصوير بخشنامه شماره 6931/86/1ـ 29/6/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت [...ادامه]

بخشنامه به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام تصوير بخشنامه شماره 6973/86/1ـ 31/6/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت [...ادامه]

بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام تصوير بخشنامه شماره 7137/86/1ـ 3/7/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت [...ادامه]

بخشنامه به دادستان كل كشور ـ رؤساي كل دادگستري‌ها، دادستان‌ها و رؤساي واحدهاي قضايي سراسر كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام؛ تصـوير بخشنامه شمـاره 7424/86/1 ـ 15/7/1386 رياست محترم قوه قضائيه [...ادامه]

بخشنامه به دادگستري‌ها، مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام؛ تصوير بخشنامه شماره 8796/86/1 ـ 22/8/1386 رياست محترم قوه قضائيه [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام تصوير بخشنامه شماره8861/86/1 ـ 23/8/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت [...ادامه]

بخشنامه به كليه مراجع قضايي مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام تصوير بخشنامه شماره9057/86/1 ـ 29/8/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت [...ادامه]

بخشنامه به كليه مراجع قضايي و ثبتي كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام؛ تصوير بخشنامه شماره 9427/86/1 ـ 10/9/1386 رياست محترم قوه قضائيه [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي كل دادگستري‌ استان‌ها مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام تصوير بخشنامه شماره 9428/86/1 ـ 10/9/1386 رياست محترم قوه قضائيه [...ادامه]

رؤساي كل دادگستري‌هاي استان‌هاي سراسر كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با احترام تصوير بخشنامه شماره 9924/86/1ـ 26/9/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت [...ادامه]

بخشنامه به دادگستري‌هاي استان و شهرستان و دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور احتراماً تصـوير بخشنـامه شمـاره 10414/86/1 ـ 10/10/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت [...ادامه]

بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور تصوير بخشنامه شماره 11459/86/1 مورخ 13/11/1386 رياست قوه قضائيه جهت اطلاع به [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور تصوير بخشنامه شماره 11425/86/1 ـ 10/11/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع [...ادامه]

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي وزارت كار و [...ادامه]

اساسنامه شركت مادرتخصصي پالايش و پژوهش خون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيئت‌وزيران در جلسه‌هاي مورخ12/7/1383، 20/10/1385، 2/2/1386 بنا به‌ پيشنهاد شماره 99663 [...ادامه]

اصلاح اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 باتوجه به نظر [...ادامه]

اصلاح ماده (6) اساسنامه شركتهاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/98698 مورخ 7/12/1385 وزارت نيرو [...ادامه]

اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي) وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/98698 مورخ 7/12/1385 وزارت نيرو [...ادامه]

اصلاح ماده (23) اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص) وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 5049 مورخ [...ادامه]

اصلاح بند « ث» ماده (7) اساسنامه صندوق احياء و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي ـ فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب و خاك سيستان وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسـه [...ادامه]

اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/101332 مورخ 15/12/1385 وزارت نيرو [...ادامه]

اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/60 مورخ 28/5/1386 وزارت [...ادامه]

اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت [...ادامه]

اصلاح بند 5 ماده (6) اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/19388 مورخ 16/3/1386 وزارت نيرو [...ادامه]

اصلاحيه اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي صنايع زندانيان كشور مصوب 24/4/1382 شماره8086/86/1 [...ادامه]

اساسنامه شركت توليد نيروي برق سبز بينالود وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

اساسنامه شركت توليد نيروي برق آبادان وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

اساسنامه شركت توليد نيروي برق سبز منجيل وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئـت وزيـران [...ادامه]

اساسنامه شركت توليد نيروي برق شيروان وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئـت وزيـران [...ادامه]

اساسنامه شركت توليد نيروي برق سهند وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيـران [...ادامه]

اساسنامه شركت توليد نيروي برق دماوند وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئـت وزيـران [...ادامه]

اساسنامه شركت توليد نيروي برق بيستون وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئـت وزيـران [...ادامه]

اساسنامه شركت توليد نيروي برق كرمان وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

اساسنامه شركت توليد نيروي برق سنندج وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

اساسنامه شركت توليد نيروي برق خليج فارس وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئـت وزيـران [...ادامه]

اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هيئت وزيران در جلسه‌هاي مورخ 9/5/1384 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 60048/4638ـ5/30 مورخ 24/11/1372 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي شماره هـ/83/321 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/2 -1/2/1386 تاريخ: 19/1/1386 شماره [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1/7/1385 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور شماره 86/5 و 85/689 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي شماره هـ/83/478 و 334 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره62580/4/الف مورخ16/5/1381 معاون توسعه مديريت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 2ـ ابطال بخشنامه شماره 8279/18/12/پ مورخ 17/2/1382 مديريت نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان شماره هـ/83/338 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بند يک مصوبه هفتادويکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل شماره هـ/85/121 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بند2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور شماره هـ/83/424 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه‎هاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي شماره هـ/82/322 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 15 ديوان عدالت اداري شماره هـ/83/158 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 24، 27 و 15 ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/913 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 ديوان عدالت اداري شماره هـ/83/732 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/52 [...ادامه]

رويه قضايي - تعارض آراء صادره از شعب 4، 13، 14 و 15 بدوي و دوم و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/516 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/1381 سازمان تأمين اجتماعي شماره هـ/83/489 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 17/8/1382 معاون طرحها و برنامه‌هاي قوه قضائيه شماره هـ/82/920 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/564 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و دهم ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/655 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 18 ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/489 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4، 6، 17 و 20 بدوي و سوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/264 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال قسمتهائي از تصويب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هيأت‌وزيران شماره‌هـ/84/719 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 شوراي عالي مالياتي شماره هـ/83/286 [...ادامه]

رويه قضايي - دستورالعمل شماره24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور شماره هـ/82/462 [...ادامه]

رويه قضايي - اعمال ماده 53 آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره 370 مورخ 23/11/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/11 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بند 3ـ3 بخشنامه شماره 40 مستمريها، بند2 بخشنامه شماره27 مستمريها، بند3 بخشنامه شماره 28 مستمريها، بند (ب) بخشنامه شماره 30 مستمريها، بند 4ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريها، بند (د) بخشنامه شماره4 كارهاي سخت و زيان‌آور سازمان تأمين اجتماعي شماره هـ/82/1041 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بند 63 مصوبه مورخ6/10/1379 شوراي اسلامي شهر اروميه شماره هـ/83/629 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شماره هـ/84/761 و 592 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال رديف6 بند(ب) دستورالعمل شماره15929/2020 مورخ 27/2/1384 سازمان تأمين اجتماعي شماره هـ/85/293 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان امور اداري و استخدامي کشور شماره هـ/85/224 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 3210/د م مورخ 24/11/1371 وزير جهاد سازندگي شماره هـ/84/49 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بند يک نظريه مورخ 13/3/1377 کميسيون مديران ستادي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شماره هـ/84/5350 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال دستورالعمل جذب و پذيرش نيروي انساني در صنعت نفت به شماره 356ـ1/28 مورخ 9/2/1381 شماره هـ/84/80 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بند 48 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره15273/34/1 مورخ2/5/1380 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شماره هـ/82/461 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال تبصره ماده 10 آيين‎نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويب‎نامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 هيئت وزيران شماره هـ/85/231 و 86 [...ادامه]

رويه قضايي شماره هـ/85/311 و 310 [...ادامه]

رويه قضايي شماره هـ/84/113 [...ادامه]

رويه قضايي شماره هـ/84/207 [...ادامه]

رويه قضايي - بخشنامه شماره760/89039 مورخ 22/12/1384 سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي شماره هـ/85/253 [...ادامه]

رويه قضايي- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/62 [...ادامه]

رويه قضايي-اعـلام تعـارض آراء صـادره از شعـبه چـهـارم ديوان عدالت اداري شماره هـ/83/608 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/823 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/532 [...ادامه]

رأي شماره 200 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حق‌الثبت خريد مدرسه غيرانتفاعي شماره هـ/84/77 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/524 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام‌تعارض آراء صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/628 [...ادامه]

رويه قضايي- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/170 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران شماره هـ/85/171 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال قسمتي از اساسنامه شرکتهاي وابسته به شهرداري شماره هـ/84/305 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 18/7/1382 شماره هـ/83/340ـ333 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ايمني و کنترل ساخت استخرهاي خصوصي مصوب 7/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران شماره هـ/85/662 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 23278/1100/پ مورخ 11/6/1383 معاون بيمه و درمان سازمان بيمه خدمات درماني کشور شماره هـ/83/701 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال مصوبه بيست وچهارمين جلسه مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهر تهران شماره هـ/85/225 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال قسمتي از تصويب‎نامه شماره 1395/ت16هـ‍ مورخ 6/2/1373 هيأت وزيران شماره هـ/85/176 [...ادامه]

رويه قضايي- ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/1383 نيروي انتظامي شماره هـ/83/741 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال دستورالعمل مورخ 8/4/1383 وزارت کار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن شماره هـ/84/63 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال ماده 14 آيين‌نامه مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 13 شماره هـ/85/145 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال ماده 39 آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت شماره هـ/84/632 [...ادامه]

رويه قضايي-اصلاح دادنامه 206 مورخ 25/5/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/441 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 250/60362/58180 مورخ 11/11/1383 اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز شماره هـ/86/17 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/770 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7، 12، 15 و 24 ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/421 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/939 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سيزدهم شماره هـ/84/79 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 6 مورخ 7/2/1381 کارهاي سخت و زيان‌آور سازمان تامين اجتماعي شماره هـ/84/737، 762 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/1381 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران شماره هـ/84/729 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال ماده 3 آيين‎نامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر يزد شماره هـ/83/344 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 بدوي و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/168 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعـارض آراء صـادره از شـعب 4 و 11 تجديدنظر شماره هـ/84/563 ـ 143 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/486 [...ادامه]

رويه قضايي- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 22 ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/586 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/177 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 17 بدوي و 4 و 7 تجديدنظر شماره هـ/85/292 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 13 و 15 بدوي ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/783 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/607 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 82966/1802 مورخ 25/5/1385 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور شماره هـ/86/35 [...ادامه]

رأي شماره 412 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص واگذاري ملک معوض بابت اراضي مورد تملک شماره هـ/85/132 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب شماره هـ/86/216 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 7 بدوي ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/718 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال ماده يک تصويب‎نامه هيأت‌وزيران مورخ28/2/1362 شماره هـ/85/368 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/888 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني شماره هـ/85/875 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/1385 وزارت نيرو شماره هـ/85/807 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 بدوي و 12 تجديدنظر شماره هـ/84/525 [...ادامه]

رأي شماره 425 مورخ 18/6/1386 ، ابطال بخشنامه شماره 30/17/01/402 مورخ 4/4/1381 نيروي انتظامي شماره هـ/84/386 [...ادامه]

رويه قضايي-بند آخر دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/1380 وزارت صنايع و معادن شماره هـ/85/399 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 اداره کل امور مالياتي اصفهان شماره هـ/85/32 [...ادامه]

رأي شماره 423 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25/7/1378 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران شماره هـ/84/418 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال دستورالعمل تاسيس و راه اندازي مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 25/4/1381 مصوب فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران شماره هـ/84/384 [...ادامه]

رويه قضايي-بخشنامه شماره368/1/102 مورخ26/5/1377 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور شماره هـ/85/386ـ519 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بيست و نهم ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/918 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 17 و 20 ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/698 [...ادامه]

رويه قضايي-1ـ ابطال ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب 8/7/1366 هيأت وزيران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي 3 تبصره ماده 31 آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 شماره هـ/83/246 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان شماره هـ/85/139 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال بخشنامه 1956/1100 مورخ 26/12/1377 سازمان تامين اجتماعي شماره هـ/84/768 [...ادامه]

رويه قضايي-ابطال بندهاي 10 و 11 و 13 مصوبه چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران شماره هـ/84/666 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/540 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/13 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 4 و 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/738 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/239 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/207 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/177 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 17 ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/334 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم بدوي ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/248 [...ادامه]

رويه قضايي - لغو دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 7/10/1383 معاون وزير مسکن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن شماره هـ/84/178 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/36 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/180 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 11 تجديدنظر شماره هـ/85/522 [...ادامه]

رأي شماره670 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راجع به حکم انفصال از خدمت شماره هـ/84/320 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم تجديدنظر و اول بدوي ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/361 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/632 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام‌تعارض آراء صادره از شعب2 و 4 ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/454 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/522 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجديدنظر و چهاردهم ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/532 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/366 ، 365 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/30 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال ماده 5 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري وراث اناث کارمندان شماره هـ/84/720 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بند2 بخشنامه شماره 335 مورخ 19/9/1381 و بخشنامه 947 مورخ 14/10/1381 اداره كل بانك كشاورزي شماره هـ/85/868 [...ادامه]

رويه قضايي - بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/5/1381 وزارت امور اقتصادي و دارائي شماره هـ/85/804 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بند 8 مصوبه کميسيون ماده 5 مورخ 21/1/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در آذربايجان شرقي شماره هـ/85/462 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه 27/5/1381 هيأت مديره شرکت پشتيباني امور دام وزارت جهاد کشاورزي شماره هـ/85/65 [...ادامه]

رأي شماره663 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمت آخر بند يک صورتجلسه مورخ 7/12/1374 کميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري مستقر در کرمان شماره هـ/85/183 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 4/11/1385 نيروي انتظامي شماره هـ/86/37 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال تبصره ماده 5 آيين‎نامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران شماره هـ/84/775 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال قسمتي از بند 1ـ ب و 2ـ ب مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/1383 شوراي اسلامي شهر قزوين شماره هـ/84/839 [...ادامه]

رويه قضايي - بندهاي يک، 2 و 6 تصويب‎نامه شماره 11008/ت37150هـ‍ مورخ 28/1/1386 هيأت وزيران شماره هـ/86/81 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بندهاي 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مديرکل نظارت بر ترانزيت شماره هـ/85/136 [...ادامه]

رويه قضايي - تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 14 و 17 بدوي و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/558 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوي و 10 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/827 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 12 ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/915 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/458 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 31 ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/376 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و بيست و چهارم ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/607 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوي ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/264 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/484 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 26 ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/523 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/295 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/660 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 18 بدوي و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/534 [...ادامه]

آراء شماره 1398 و 1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ماده 95 قانون تأمين اجتماعي مصوب1354 دائر به عدم امکان احتساب خدمت زير پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بيمه جزء سابقه پرداخت حق بيمه شماره هـ/84/871 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 20 و 24 و 6 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/29 ـ هـ/86/79 ـ هـ/85/882 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/506 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 13 ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/348 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 13 ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/349 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/789 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 24 بدوي و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/817 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 9 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/625 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/779 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و اول ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/544 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 2، 6 و 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/481 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال موادي از آيين‎نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان موضوع تصويب‎نامه شماره 4605/28549هـ‍ مورخ 22/4/1383 هيأت وزيران شماره هـ/84/648 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال آيين‎نامه اجرائي اشتغال به کار بهداران تجربي دندان مصوب 14/2/1384 شماره هـ/86/16 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کميسيون ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات شماره هـ/85/866 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 205ـ33694 مورخ19/12/1382 آموزش و پرورش چالوس شماره هـ/83/62 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال صورتجلسه شماره 1711 مورخ 30/9/1383 شوراي امور اداري و استخدامي کشور شماره هـ/85/485 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 6 و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/499 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء از شعب اول و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/84 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/611 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/404 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 32 ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/232/231 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 526 مورخ 5/2/1376 بانک کشاورزي شماره هـ/85/484 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره57972/5010 مورخ 14/6/1385 سازمان تامين اجتماعي شماره هـ/86/255 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال بخشنامه 10/0634 مورخ 29/7/1376 اداره تشکيلات و روشهاي بانک تجارت شماره هـ/83/262 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 بدوي و 2 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/552 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/399 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 17، 18 و 19 ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/357 و 259 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، يازدهم، سيزدهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/252 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 31 و 6 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/770 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382 شوراي اسلامي شهر شانديز شماره هـ/84/972 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/978 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال موادي از اساسنامه شرکتهاي زراعي مصوب هيأت وزيران شماره هـ/82/662 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هجدهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/601 [...ادامه]

رويه قضايي - تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 بدوي و اول و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/609 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/218 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/572 [...ادامه]

رويه قضايي -ابطال بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان شماره هـ/85/841 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شوراي اسلامي شهر طرقبه شماره هـ/84/974 [...ادامه]

رويه قضايي - بند 4 مصوبه يکصدو يازدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر اراک مورخ 3/10/1380 شماره هـ/85/619 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال ماده 2 آيين‏نامه اجرائي و تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 33ـ116/ت35329ه‍ مورخ 18/9/1385 هيأت وزيران شماره هـ/86/159 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال‌ مصوبه شماره 1816/ت19969/هـ‍ مورخ 17/3/1378 هيأت وزيران شماره هـ/86/14 21/3/1387 تاريخ: 12/12/1386 شماره دادنامه: 1466، 1467، 1468 کلاسه پرونده: 86/19، 15، 14 مرجع [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب يازدهم و سيزدهم ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/669 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 17، 19، 21 و 24 ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/269 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9، 23 و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/251 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4، 15، 17، 32 و شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/558 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 32 ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/615 [...ادامه]

رويه قضايي - تعارض آراء صادره از شعب 4، 10، 14، 19 و 20 بدوي و 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/831 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري شماره هـ/83/693 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/461 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب يازدهم و سيزدهم ديوان عدالت اداري شماره هـ/83/430 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم بدوي و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/792 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، يازدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/777 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/240 [...ادامه]

رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 8/4/1381 شوراي اسلامي شهر تبريز شماره هـ/84/921 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 6 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/151 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 بدوي و 8 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/537 [...ادامه]

رويه قضايي - بند يک ماده 37 دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي شماره هـ/85/75 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري شماره هـ/83/724 [...ادامه]

رويه قضايي- بند 2 (2/3) ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش شماره هـ/83/103 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم، نهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/723 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، دهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/720 [...ادامه]

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و سي ودوم ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/106 [...ادامه]

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 24 ديوان عدالت اداري نقل از شماره 18320 ـ 27/10/1386 روزنامه رسمي شماره هـ/86/480 [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور وزارت مسكن و شهرسازي ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت [...ادامه]

تصميم‌نامه در خصوص سياستگزاري بازسازي بم وزارت مسكن و شهرسازي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص دريافت كارت هوشمند سوخت خودرو وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت نفت ـ وزارت كشور تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تخصيص سهميه بنزين خودروهاي دوگانه سوز شخصي تا پايان مهرماه سال 1386 معادل خودروهاي بنزين سوز شخصي وزارت نفت تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درخصوص پرداخت مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال از محل اعتبار تملك داراييهاي سرمايه‌اي رديف (503839) به وزارت جهادكشاورزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت جهادكشاورزي تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد [...ادامه]

رأي 3 ـ 19/1/1386 هيات عمومي ديوان عدالت اداري: به صراحت صدر ماده 468 قانون مدني، مدت اجاره از روزي شروع مي‌شود كه بين طرفين [...ادامه]

نظريّه 540/7 ـ 8/2/1386 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در مورد دعاوي حقوقي با وضع قوانين جديد از جمله ق. آد.م.1379 و نيز قانون اصلاح [...ادامه]

رأي 69 ـ 9/2/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: همانطور که در دادنامه شماره 96 مورخ 28/8/1373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدلال شده، قانون [...ادامه]

نظريه 747/7 ـ 16/2/1386 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: در تبصره يكم ماده 4 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه [...ادامه]

رأي وحدت رويه 699 ـ 22/3/1386 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور: قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و [...ادامه]

رأي 194 ـ 3/4/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: نظر به اينكه طبق ماده 7 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 قوانين و [...ادامه]

نظريّه 2133/7 ـ 6/4/1386 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: صدور ضمانت نامه ارزي و ريالي جهت مشتريان يكي از عمليات بانكي است كه معمولاً براساس [...ادامه]

رأي 286 و 287 - 31/4/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: به شرح نظريه شماره20977/30/86 مورخ30/1/1386 فقهاي محترم شوراي نگهبان، اطلاق تبصره ماده 10 آيين‎نامه نحوه و [...ادامه]

نظريّه 3078/7 ـ 10/5/1386 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: كليه حقوق اسناد تجاري با ظهرنويسي طبق ق.ت.1311 به دارنده آن سند انتقال مي‌يابد. بنابراين سند [...ادامه]

نظريّه 3226/7 ـ 17/5/1386 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به اينكه متهم مسؤول امور مالي ارتش بوده و وجوهي را از مشمولان نظام [...ادامه]

رأي 374 ـ 375 ـ 376 ـ 28/5/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: الف- طبق ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374 «از تاريخي که وزارت [...ادامه]

بخشنامه 6101/86/1 ـ 1/6/1386 رئيس قوه قضائيه به محاكم و دوائر اجراي احكام: بنا بر اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مواردي كه آن وزارت طرف دعوي [...ادامه]

ـ نظريه 3763/7 ـ 5/6/1386 اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه: طبق بند د (الحاقي 15/4/1373) ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، يكي از شرايط [...ادامه]

رأي 412 ـ 11/6/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: نظر به اينکه سازمانِ زمين، ملک مورد ادعا را به تجويز ماده 9 قانون زمين شهري [...ادامه]