عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18200
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/6/1
  • دستگاه مجری:[سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران][وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/5/21

آيين‌نامه اجرائي بند « ط» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/5/21 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، موضوع نامه شماره 23528/1 مورخ 1384/9/15 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند «ط» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند مذكور را تصويب نمود:

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌رود: الف ـ فضاهاي مجازي فرهنگي: بسته‌هاي [...ادامه]

ماده2ـ فعاليتهاي مشمول تسهيلات اين آيين‌نامه عبارتند از: الف ـ توليد، توزيع و تكثير بسته‌هاي نرم‌افزاري يا ارتقاء [...ادامه]

ماده3ـ انواع حمايتها و تسهيلات قابل ارايه به فعاليتهاي موضوع ماده (2) عبارتند از: الف ـ كمك [...ادامه]

ماده4ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير قوانين [...ادامه]

ماده5 ـ ارايه هرگونه تسهيلات و انجام هرگونه حمايت مستقيم يا غيرمستقيم از پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي توسط [...ادامه]

ماده6 ـ انجام حمايتهاي موضوع اين آيين‌نامه از فضاهاي مجازي فرهنگي كه به زبانهاي غيرفارسي اصول و ارزشهاي [...ادامه]

ماده7ـ كليه دستگاهها و ساير اشخاصي كه از محل بودجه عمومي كشور اعتبار براي فعاليتهاي موضوع اين [...ادامه]

ماده8 ـ در صورت تخطي از مفاد اين آيين‌نامه به تشخيص دستگاه حمايت‌كننده، حمايت‌ها قطع يا مسترد [...ادامه]

ماده9ـ وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان [...ادامه]

ماده11ـ متقاضيان برخورداري از حمايتها و تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه، جهت انجام هر فعاليت تنها مي‌توانند از [...ادامه]

ماده12ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است ظرف شش ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه، ضوابط عمومي [...ادامه]

ماده13ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري مكلف است اعتبار لازم جهت انجام حمايتها و ارايه [...ادامه]

[امضاء] معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه