عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده13ـ

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري مكلف است اعتبار لازم جهت انجام حمايتها و ارايه تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه را از محل وجوه اداره شده يا در بودجه سنواتي دستگاههاي مذكور در ماده (9) پيش‌بيني نمايد.