عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده11ـ

متقاضيان برخورداري از حمايتها و تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه، جهت انجام هر فعاليت تنها مي‌توانند از حمايت و تسهيلات يكي از دستگاههاي كشور استفاده نمايند.