عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده3ـ

انواع حمايتها و تسهيلات قابل ارايه به فعاليتهاي موضوع ماده (2) عبارتند از:
الف ـ كمك به ثبت حقوق مادي و معنوي آثار توليد يا ايجاد شده.
ب ـ معرفي متقاضيان اخذ تسهيلات به شبكه بانكي كشور.
پ ـ اعطاي وام از طريق صندوقهاي قرض‌الحسنه.
ت ـ پرداخت بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي اخذشده با رعايت قوانين مربوط.
ث ـ تأمين بخشي از هزينه فعاليتها.
هـ ـ خريد نسخه‌هايي از آثار مذكور در ماده (2).
تبصره ـ حمايتهاي موضوع اين ماده در چارچوب قوانين و مقررات جاري صورت‌مي‌گيرد و مشمول فعاليتهايي خواهدبود كه متناسب با ارزشهاي اسلامي، انقلابي و اخلاقي انجام شود.