عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده7ـ

كليه دستگاهها و ساير اشخاصي كه از محل بودجه عمومي كشور اعتبار براي فعاليتهاي موضوع اين آيين‌نامه دريافت مي‌نمايند، تنها مي‌توانند از حمايتها و تسهيلات بندهاي « الف» و « هـ» ماده (3) اين آيين‌نامه استفاده نمايند.