عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده5 ـ

ارايه هرگونه تسهيلات و انجام هرگونه حمايت مستقيم يا غيرمستقيم از پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي توسط كليه دستگاهها منوط به ميزباني پايگاه يادشده در يكي از مراكز داراي مجوز ميزباني از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در داخل كشور است.