عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

دستورالعمل ماده 10 آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

(موضوع ماده10 تصويب‌نامه شماره59879/ت37110 هـ مورخ1386/4/19 هيئت وزيران)
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
انتصاب آقايان علي‌اكبر يساقي، حميدرضا موحدي و اكبر طبري به عنوان اعضاء هيأت مديره بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي صنايع زندانيان كشور
پيرو نامه شماره 8086/86/1 ـ 1386/8/2 ، براساس احكام صادره از سوي رياست محترم قوه قضاييه و رئيس مجمع عمومي بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي صنايع زندانيان كشور، آقايان علي‌اكبر يساقي، حميدرضا موحدي و اكبر طبري به عنوان اعضاء هيأت مديره بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي صنايع زندانيان كشور منصوب گرديده‌اند.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضاييه ـ مهدي دربين
نقل از شماره 18268 ـ 1386/8/26 روزنامه رسمي
شماره 28202/020 1386/8/8
رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها
به پيوست دستورالعمل ماده 10 آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي باغها موضوع تصويب‌نامه شماره 59879/ت 37110هـ مورخ 1386/4/19 هيأت محترم وزيران كه با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و حفاظت محيط‌زيست تهيه‌ شده‌است، براي اجرا ابلاغ مي‌گردد.
وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
در اجراي ماده10 آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب‌نامه شماره 59879/ت37110 هـ مورخ 1386/4/19 هيئت وزيران به منظور تعيين مصاديق و ضوابط فعاليتهاي موضوع تبصره4 الحاقي به ماده1 و تبصره1 اصلاحي ماده2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها دستورالعمل مشروحه ذيل كه به تاييد وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست رسيده‌است، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد:

الف) تعاريف: 1ـ كارگاه يا واحد صنايع تكميلي، غذايي و تبديلي: كارگاه صنايع تكميلي و غذايي و واحدهاي صنايع [...ادامه]

ب ـ قلمرو اجراي فعاليتهاي مذكور در تبصره 4 الحاقي به ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها: اراضي زراعي و باغي كه خارج از محدوده شهرها، شهرك‌ها و محدوده روستاهاي داراي طرح هادي [...ادامه]

ج) ـ ضوابط و مراحل رسيدگي فعاليتهاي موضوع تبصره4 ماده1: 1ـ در صورت وصول استعلام از مراجع ذيربط يا درخواست متقاضي و ارائه مدارك و مستندات [...ادامه]

د)ـ ضوابط طرح‌هاي موضوع تبصره1 اصلاحي ماده2 قانون: فعاليتهاي موضوع اين تبـصره در خارج از محدوده شهرها، شهرك‌ها و روستاها (به جز مواردي كه [...ادامه]

هـ) ـ ضوابط تغيير كاربري براي سكونت شخصي صاحبان زمين: 1ـ تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين موضوع تبصره1 اصلاحي ماده2 [...ادامه]

و) ـ ضوابط صدور مجوز براي ساير فعاليتهاي موضوع تبصره (1) اصلاحي ماده (2) قانون: 1ـ مصاديق فعاليتهاي تبصره1 اصلاحي ماده2 قانون عبارتند از صنايع تبديلي موضوع تبصره مذكور بعلاوه فهرست [...ادامه]

[امضاء] وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري


روابــــط صریـــــــــح