عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

الف) تعاريف:

1ـ كارگاه يا واحد صنايع تكميلي، غذايي و تبديلي:
كارگاه صنايع تكميلي و غذايي و واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي، بنگاه‌هاي توليدي هستند كه به موجب جواز تاسيس يا موافقت اصولي صادره از سوي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط به فعاليت مي‌پردازند و مصاديق آن براساس كدهاي آيسيك (ويرايش سوم) به شرح پيوست مي‌باشد.
2ـ ضوابط زيست محيطي:
عبارتست از ضوابط و مقررات استقرار صنايع و در داخل مناطق چهارگانه با رعايت ضوابط خاص و حساسيتهاي مناطق مذكور با تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست و پس از كسب استعلام ملاك عمل خواهدبود.
3ـ ساير توليدات كشاورزي:
شامل فعاليتهايي از قبيل پرورش قارچ، آبزيان، اسب، كرم ابريشم، زنبورداري، توليد نهال و بذر و ... مي‌باشد كه حسب اظهارنظر معاونت‌هاي ذيربط وزارت جهادكشاورزي تعيين و پس از تصويب كميسيون تبصره2 جزء3 اين دستورالعمل اعلام مي‌گردد.
تبصره1ـ با توجه به اينكه فعاليتهاي مندرج در تبصره4 الحاقي به ماده 1 بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌شوند. لذا انجام اقدامات تكميلي كه حسب مورد لازمه و مكمل زير ساختها و تاسيسات مورد نياز توليدات كشاورزي مي‌باشند از قبيل:
1ـ احداث راههاي بين مزارع.
2ـ تأسيسات تأمين و انتقال آب كشاورزي و كانالهاي زهكشي.
3ـ ايستگاههاي پمپاژ و استخرهاي ذخيره آب كشاورزي.
4ـ موتورخانه و آشيانه ماشين‌آلات كشاورزي (هانگار).
5ـ اتاق كارگري و نگهباني.
6ـ ديواركشي باغات.
7ـ محل جمع‌آوري و نگهداري محصولات كشاورزي.
با رعايت ضوابطي كه توسط سازمان امور اراضي براي هر يك از اقدامات مذكور تعيين و اعلام مي‌گردد مشمول اين تبصره مي‌گردد.
تبصره2ـ ساير مصاديقي‌كه در اين دستورالعمل به آنها اشاره نگرديده‌است حسب مورد، توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تشخيص و احصاء خواهد گرديد و مراتب توسط سازمان امور اراضي ابلاغ خواهدشد. رأي كميسيون مزبور با اكثريت آرا ملاك عمل بوده و جلسات در محل دبيرخانه مركزي مستقر در سازمان امور اراضي تشكيل خواهدشد.