عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

5 ـ

كارگروه مي‌تواند در خصوص قيمت‌شكني، با دريافت تعهد از طرف صادركننده مبني بر تجديد نظر در قيمتها يا متوقف نمودن صادرات زير قيمت به ايران، تحقيق را متوقف و يا به حال تعليق درآورد. همچنين در خصوص يارانه چنانچه صادركننده تعهد كند كه در قيمتهاي صادراتي تجديدنظر كند يا دولت كشور صادركننده تعهد كند كه پرداخت يارانه را متوقف يا محدود كند يا اقدامهايي را در خصوص آثار آن اتخاذ كند، كارگروه مي‌تواند ضمن موافقت با تعهدات مذكور تحقيق را متوقف نموده يا به حالت تعليق درآورد.