عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18191
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/5/22
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع و معادن][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][وزارت تعاون][وزارت جهاد كشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/5/7

تصويب‌نامه در مورد پيش‌بيني تدابير و اقدامهاي حفاظتي، جبراني و ضددامپينگ براي حمايت از توليدكنندگان داخلي

وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت صنايع و معادن
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت تعاون ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/5/7 بنا به پيشنهاد شماره 24936/1 مورخ 1383/12/24 وزارت بازرگاني و با توجه به نظر موافق وزراي عضو شوراي اقتصاد و در اجراي بند « ح» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تدابير و اقدامهاي حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ را براي حمايت از توليدكنندگان داخلي را به شرح زير تصويب نمود:

در اين تصويب‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف ـ [...ادامه]

كارگروهي متشكل از نمايندگان صالح وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور خارجه، صنايع و معادن،جهاد كشاورزي، تعاون و گمرك [...ادامه]

وظايف كارگروه موضوع ماده (2) به شرح زير است: الف ـ دريافت درخواست تحقيق از توليد‌كنندگان داخلي [...ادامه]

فرآيند تحقيق و رسيدگي به شرح زير است: الف ـ درخواست تحقيق در كارگروه به پيشنهاد هريك [...ادامه]

5 ـ كارگروه مي‌تواند در خصوص قيمت‌شكني، با دريافت تعهد از طرف صادركننده مبني بر تجديد نظر در [...ادامه]

6 ـ در صورتي كه تشخيص مقدماتي مثبتي توسط كارگروه مبني بر وجود قيمت‌شكني يا يارانه و خسارت [...ادامه]

7 ـ چنانچه در نتيجه انجام تحقيق، تشخيص نهايي مبني بر وجود واردات زير قيمت يا يارانه‌اي و [...ادامه]

8 ـ اقدامهاي حفاظتي به شرح زير است: الف ـ چنانچه افزايش واردات يك محصول از جمله افزايش آن [...ادامه]

[امضاء] معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي


روابــــط صریـــــــــح