عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18163
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/4/18
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون اقتصاد در تاریخ 1386/2/31

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 1386/2/31 بنا به پيشنهاد شماره 19487/20/00 مورخ 1386/2/12 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي ‌و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 1386/2/11 آيين‌نامه اجرايي بند « ج» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده1‌ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 1ـ سرمايه‌گذار: شخص حقيقي [...ادامه]

ماده2ـ اين آيين‌نامه ناظر بر تمامي شيوه‌هاي تأمين آب از منابع آب سطحي و زيرزميني و تحويل [...ادامه]

ماده3ـ قرارداد تضمين خريد آب تنها براي تضمين و اطمينان سرمايه‌گذار بوده و در هر زمان كه [...ادامه]

ماده4ـ قرارداد تضمين خريد آب براساس ضوابط قانوني و با نرخي حداكثر معادل قيمت تمام شده آب [...ادامه]

ماده 5 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اختلاف قيمت تمام‌شده آب در محل با احتساب هزينه‌هاي [...ادامه]

ماده 6 ـ روش تعديل نرخ خريد آب توليدي تضمين شده و قيمت تمام شده آب در محل در [...ادامه]

ماده7ـ آب قابل فروش توسط سرمايه‌گذار تنها شامل آب مازاد بر حقابه‌هاي موجود مي‌باشد. سرمايه‌گذار مكلف به [...ادامه]

ماده8 ـ نمونه قراردادهاي تضمين خريد آب و همچنين دستورالعملهاي اجرائي و ضوابط مورد اشاره در اين آئين‌نامه، [...ادامه]

[امضاء] اين تصويب‌نامه در تاريخ 6/4/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس جمهور [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه