عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده4ـ

قرارداد تضمين خريد آب براساس ضوابط قانوني و با نرخي حداكثر معادل قيمت تمام شده آب در هر محل منعقد مي‌گردد.