عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18320
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/10/27
مصوبه‌‌ شماره ه‍/86/216 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1386/10/1

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب

شماره هـ/86/216 1386/10/1
تاريخ: 1386/7/29 شماره دادنامه: 543 كلاسه پرونده: 86/216
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: رضا توسطي گشتي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 14 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1532 موضوع شکايت آقاي محمدعلي مرتاض‌گکره‎اي به طرفيت، شرکت سهامي پرورش کرم ابريشم
ايران بخواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت بازخريدي و محاسبه اضافه کار به شرح دادنامه شماره 1834 مورخ 1383/9/12 چنين رأي صادر نموده است، شاکي در شکايت تقديمي به عدم پرداخت کامل حقوق وي در بازخريدي اعتراض نموده و تقاضاي محاسبه اضافه کار انجام گرفته در حق بازخريدي را نموده است که در لوايح تقديمي تقاضاي بازگشت به کار و لغو بازخريدي را نيز مطرح نموده است اداره خوانده در پاسخ اعلام نموده که بازخريدي شاکي با تقاضاي ايشان صورت گرفته و اعاده به کار وي طبق تبصره 4 ماده 74 قانون استخدام کشوري ممنوع مي‎باشد. فلذا شکايت وي در اين خصوص وارد نبوده و رد مي‎شود. ثانياً، با عنايت به اينکه طبق برگ تسويه حساب مورخ 1381/10/12 شاکي کليه مطالبات خود را دريافت نموده و فقط به عدم محاسبه اضافه کاري در حقوق بازخريدي معترض بوده که از اضافه کاري صورت گرفته حق بيمه گرديده فلذا شکايت وي را در اين قسمت وارد تشخيص داده و به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به الزام اداره خوانده به محاسبه اضافه‌کاري در حقوق بازخريدي شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1965 موضوع شکايت شرکت سهامي پرورش کرم ابريشم بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1834 مورخ 1383/9/12 شعبه 14 به شرح دادنامه شماره 1130 مورخ 1384/7/26 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه 14 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/712 موضوع شکايت محمدحسين هدي به طرفيت، شرکت سهامي پرورش کرم ابرايشم ايران به خواسته، اجراي ماده 3 و ماده 5 تصويب‎نامه هيأت وزيران به شرح دادنامه 1587 مورخ 1383/9/5 چنين رأي صادر نموده است، شاکي در شکايت تقديمي عنوان نموده که در تاريخ 1381/9/27 از شرکت سهامي پرورش کرم ابريشم ايران وابسته به وزارت جهاد کشاورزي بازخريد شدم که طبق مصوبه شماره 18488/ت26744ه‍ مورخ 1381/4/22 هيأت‌وزيران مي‎بايست به اينجانب معادل سالي 5/4 ماه حقوق و فوق‎العاده‎هايي که مبناي کسر بازنشستگي واقع مي‎شوند را بابت بازخريدي پرداخت نمايند ولي اضافه‌کاري در محاسبه حقوق ياد شده عليرغم کسر حق بيمه مورد نظر قرار گرفته و مضافاً به اينکه طبق بند 5 مصوبه ياد شده دستگاه ذيربط مي‎بايست افراد بازخريد شده را جهت استفاده از تسهيلات بانکي معرفي نمايد که تاکنون چنين اقدامي صورت نگرفته است. در ضمن براي افرادي که پس از اينجانب بازخريد گرديده‎اند، اضافه‌کاري نيز در مبلغ بازخريدي لحاظ گـرديده است. اداره خوانده در پاسخ اعلام نموده که شاکي با تقاضاي شخصي بازخريد گرديد و کليه مطالبات خود را دريافت نموده است. مصوبه‎اي که توسط هيأت مديره شرکت در خصوص محاسبه اضافه کاري در حق بازخريدي تصويب گرديده بعد از بازخريدي شاکي بوده و شامل ايشان نمي‎گردد، مضافاً اينکه در حال حاضر بازخريدي با سالي سه ماه حقوق مي‎باشد در حالي که شاکي با سالي 5/4 ماه حقوق بازخريد شده است و در خصوص معرفي به بانک جهت استفاده از تسهيلات بانکي نيز هنوز دستورالعملي در اين مورد صادر و ابلاغ نشده است، شعبه نظر به اينکه طبق ماده 3 آيين‎نامه اجرائي بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال1381 مقرر گرديده که بابت بازخريدي افراد به ازاي هر سال سابقه قابل قبول سالي 5/4 ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هايي که مبناي کسور بازنشستگي قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافه‌کاري نيز از فوق‎العاده‎هايي بوده که از آن حق بازنشستگي کسر شده فلذا شاکي را در اين قسمت ذيحق تشخيص داده و حکم به ورود شکايت در اين خصوص صادر و اعلام مي‎گردد و اما نسبت به عدم معرفي شاکي به بانک جهت برخورداري از تسهيلات بانکي با توجه به اينکه نحوه و ميزان استفاده از تسهيلات توسط مراجع ذيربط در تبصره ماده 5 آيين‎نامه اجرائي بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 مشخص نشده تکليفي متوجه اداره خوانده نبوده و حکم به رد شکايت در اين خصوص صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/18 موضوع شکايت شرکت سهامي پرورش کرم ابريشم ايران به خواسته، اعتراض نسبت به رأي شماره 1587 مورخ 1383/9/5 شعبه 14 ديوان به شرح دادنامه شماره 691 مورخ 1384/5/25 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر به کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ1ـ شعبه 21 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1158 موضوع شکايت نادر آبرومند به طرفيت، شرکت سهامي ابريشم ايران به خواسته، الزام وزارت جهاد کشاورزي به پرداخت مابه‌التفاوت مزاياي بازخريدي معادل 5/4 ماه آخرين مزاياي دريافتي بر مبناي شغل و اضافه کار به شرح دادنامه شماره 1311 مورخ 1384/9/5 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي شاکي و مفاد لايحه جوابيه اداره طرف شکايت نظر به مقررات ماده 3 آيين‎نامه اجرايي بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 مقرر گرديده که بابت بازخريدي افراد به ازاي هر سال سابقه قابل قبول سالي 5/4 ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هايي که مبناي کسور بازنشستگي قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافه‌کاري نيز از فوق‎العاده‎هايي بوده که از آن حق بازنشستگي کسر شده فلذا شکايت شاکي را ثابت تشخيص و حکم به ورود آن را صادر و اعلام مي‎دارد. دـ شعبه سوم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1495 موضوع شکايت رضا توسطي گشتي به طرفيت، شرکت سهامي کرم ابريشم ايران به خواسته، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت مزاياي بازخريد به شرح دادنامه شماره 479 مورخ 1382/2/26 چنين رأي صادر نموده است، حسب محتويات پرونده نظر به اينکه شاکي وفق ماده 3 تصويب‎نامه شماره 18488/ت26744هـ‍ ـ 1381/2/21 هيأت وزيران و دستورالعمل اجرائي آن با تمايل شخصي خود بازخريد شده است و کليه مطالبات خود را برابر مقررات و آيين‎نامه اجرائي مصوبه فوق‌الاشاره براساس آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هايي مبناي کسور بازنشستگي دريافت کرده است، لذا تخلفي از مقررات از ناحيه مشتکي‎عنه مشهود نيست و ادعاي مطروحه شاکي توجيه قانوني ندارد، حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.


روابط زیرمجموعه