عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي هيأت عمومي

با عنايت به بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مبني بر جواز بازخريد خدمت برخي از کارکنان دولت و تفويض تهيه آيين‎نامه اجرائي قانون مزبور توسط سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و تصويب آن توسط هيأت دولت و اينکه مراجع اخيرالذکر با استفاده از اختيار قانوني خود اقدام نموده‎اند و در ماده 3 آيين‎نامه مذکور مقرر گرديده است که « دستگاههاي موضوع اين آيين‎نامه مي‎توانند کارکنان موضوع ماده يک آيين‎نامه را بنا به درخواست کتبي آنان و بر اساس قوانين و مقررات مربوط به ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل 5/4 ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هايي که مبناي کسور بازنشستگي قرار گرفته است، بازخريد خدمت نمايند.» نظر به اينکه حسب محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر از فوق‎العاده اضافه‌کار ساعتي شاکيان حق بيمه کسر و به صندوق تامين اجتماعي واريز گرديده است، بنابراين فوق‎العاده مزبور در احتساب حقوق بازخريد خدمت شاکيان قابل احتساب و پرداخت است و دادنامه‎هاي شماره 1311 مورخ 1384/9/5 و شماره 1273 مورخ1384/8/30 شعبه 21 بدوي، شماره691 مورخ 1384/5/25 شعبه هشتم تجديدنظر، شماره 1130 مورخ 1384/7/26 و شماره 1428 مورخ 11384/9/5 شعبه نهم تجديدنظر مبني بر تاييد استحقاق شاکيان به دريافت مابه‌التفاوت حقوق بازخريد خدمت خود با توجه به فوق‎العاده مزبور صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه