عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده واحـده ـ

در اجراء اصل يكصد و سي و هشتـم (138) قـانون اسـاسي جمهوري اسلامي ايران و مواد (8) و (9) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به منظور ايجاد بستر مناسب براي تحقيق اهداف و مأموريتهاي سازمان فضايي ايران، اجازه داده مي‌شود سازمان فضايي ايران در چهارچوب فعاليتهاي مشترك منطقه‌اي و بين‌المللي و با همكاري سازمان ملل متحد نسبت به تأسيس مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي براي ارائه خدمات در منطقه مركز و غرب آسيا اقدام نمايد.
اين مركز با هدف پژوهش به منظور دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين فضايي و بهره‌گيري از آنها در پيشگيري و آمادگي مقابله با بلاياي طبيعي نظير زلزله، سيل، خشكسالي و غيره در مركز و غرب آسيا تشكيل شده و داراي شخصيت حقوقي بوده و از لحاظ تشكيلاتي وابسته به سازمان فضايي ايران خواهد بود.