عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18363
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/12/22
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1386/8/8

قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا


روابــــط صریـــــــــح