عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

« جدول شماره يك»

نرخ تعرفه صدور تصديق برگهاي مربوط به اشخاص و معاملات اداري و قضائي و خدمات كنسولي
رديف
شرح
تعرفه سال 1386
(ريال)
الف) امور مربوط به احوال شخصيه:
1
صدور شناسنامه
157500
2
تعويض شناسنامه
157500
3
صدور نخستين شناسنامه المثني
325500
4
صدور دومين شناسنامه المثني
682500
5
تغيير نام و يا نام خانوادگي
325500
6
تغيير سن
73500
7
حل اختلاف سند سجلي
210000
8
الصاق عكس
73500
9
صدور گواهي تجرد
84000
10
صدور كارت شناسائي (كارت ملي)
168000
11
صدور اجازه ازدواج اتباع ذكور ايران در خارج از كشور
52500
12
صدور پروانه زناشوئي
105000
13
ثبت ازدواج
126000
14
ثبت طلاق در شرايط حضور زوجين
262500
15
ثبت طلاق يكطرفه بدون استعلام از مركز
367500
16
ثبت طلاق يكطرفه با مجوز مركز
735000
17
اخذ آثار انگشتان در نمايندگي
105000
18
درخواست گواهي عدم سوءپيشينه
105000
19
ترجمه شناسنامه
52500
20
ثبت و تصديق وصيتنامه
157500
21
تصديق حكميت
84000
22
تحرير و تنظيم صورت مجلس (بدون بار مالي)
105000
رديف
شرح
تعرفه سال 1386
(ريال)
23
تحرير و تنظيم صورت مجلس (با بارمالي)
1050000
24
تحرير تركه و مهر و موم
با ارزش تقريبي 5000000 ريال
با ارزش تقريبي تا 25000000 ريال
با ارزش تقريبي تا 50000000 ريال
با ارزش تقريبي تا 50000000 ريال به بالا
0
42000
451500
913500
25
تأييد و ترجمه گواهي ولادت (درج مهر اصالت) درصورت عدم صدور شناسنامه در نمايندگي
105000
ب) امور مربوط به تابعيت
26
اظهارنامه بقاء به تابعيت پدر
105000
27
سند بقاء به تابعيت پدر
262500
28
اظهاريه تحصيل تابعيت
105000
29
سند تابعيت
315000
30
اظهاريه قبول تابعيت سابق زوج يا پدر
105000
31
موافقتنامه قبول تابعيت سابق زوج يا پدر
262500
32
درخواست بازگشت به تابعيت اصلي (بانوان)
105000
33
موافقتنامه رجوع به تابعيت اصلي (بانوان)
105000
34
درخواست بازگشت به تابعيت اصلي ايراني (بانوان)
105000
35
موافقتنامه بازگشت به تابعيت اصلي ايراني (بانوان)
105000
36
درخواست اختيار تابعيت زوج
105000
37
موافقتنامه اختيار تابعيت زوج
262500
38
تقاضانامه خروج از تابعيت
262500
39
سند خروج از تابعيت
1680000
40
درخواستهاي بازگشت به تابعيت جمهوري اسلامي ايران
105000
41
سند بازگشت به تابعيت جمهوري اسلامي ايران
315000
42
سند شناسائي تابعيت خارجي
1680000
43
گواهينامه تابعيت ايراني
52500
ج) امور مربوط به گذرنامه
44
صدور و تعويض گذرنامه جديد
840000
45
تمديد گذرنامه قديمي
577500
46
صدور و تعويض گذرنامه به منظور اضافه نمودن همراهان
420000
47
تغيير محل اقامت
105000
48
صدور خروجي (مقيمين و مشمولين)
105000
49
صدور يادداشت براي نمايندگيهاي خارجي (تقاضاي رواديد، تأييد گذرنامه و.....) براي هر نفر
105000
رديف
شرح
تعرفه سال 1386
(ريال)
د) امور مربوط به تأييد اسناد و مدارك تجاري (امور مالي و اموال)
50
تصديق اعتبار و سرمايه شركتها (ترازنامه ـ اساسنامه ـ روزنامه رسمي و آگهي‌هاي سرمايه شركت ـ صورت مطالبات مجمع عمومي ـ گواهي سهام و سهم‌الشركه و تصديق شركت‌نامه)
420000
51
تصديق اعتبار (سرمايه بازرگانان در صورت ارائه مدارك كافي، كارت بازرگاني، گواهيهاي سرمايه، گواهي مربوط به مالكيت بازرگاني)
420000
52
تصديق معرفينامه نمايندگان شركتها
420000
53
تصديق صورت حساب فروش كالا:
تا 5000000 ريال
از 5000001 ريال تا 50000000 ريال
از 50000001 ريال تا250000000 ريال
از 250000001 ريال تا 500000000 ريال
از 500000001 ريال تا 2500000000 ريال
ـ از 2500000001 ريال به بالا
105000
420000
787500
1575000
3150000
6300000
54
تصديق اعتبار و تعهد هزينه مسافرت اتباع ايران به خارج از كشور
از طرف اشخاص
از طرف بنگاهها يا شركتها
115500
231000
55
تصديق گواهي مبداء يا مقصد كالا در صورت ذكر بها و يا مبلغ مندرج در صورتحساب ارائه شده :
تا 5000000 ريال
از 5000001 ريال تا 50000000 ريال
از 50000001 ريال تا 250.000.000 ريال
از 250.000.001 ريال تا 500000000 ريال
از 500000001 ريال تا 2.500.000.000 ريال
از 2.500.000.001 ريال به بالا
105000
420000
787500
1575000
3150000
6300000
56
تصديق سالم يا معيوب بودن كالا، استاندارد كالا، گواهي بازرسي كالا، گواهي بهداشتي كالا در صورت ذكر بها و يا مبلغ مندرج در صورتحساب ارائه شده:
تا 5000000 ريال
از 5000001 ريال تا 50000000 ريال
بيش از 50000000 ريال
105000
420000
787500
57
براي هرگونه تصديق در بندهاي 54، 56 و 57 فوق الذكر در صورت عدم ذكر بها و عدم ارائه صورتحساب حداكثر تعرفه‌هاي مندرج در بندهاي مزبور اخذ خواهد شد.
58
ثبت آدرس تجار و شركتهاي ايراني در دفاتر نمايندگيها
105000
59
تصديق اسناد تملك و مطالبات دارائي يا اموال در صورت تعيين بها:
تا 5000000 ريال
از 5000001 ريال تا 50000000 ريال
از 50000000 ريال به بالا
52500
420000
315000
60
تصديق اسناد تملك و مطالبات اسناد و دارائي اموال بدون ذكر بها:
املاك و اموال غيرمنقول
اموال منقول با تشخيص نمايندگي از ارزش بهاي كالا به ازاي هر پانصد هزار ريال
420000
10500
رديف
شرح
تعرفه سال 1386
(ريال)
61
وصول وايصال مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع يا دولتهاي خارجي از طريق اداره يا بوسيله مقالات يا قراردادهاي بين المللي معادل پنج درصد كل مبلغ دريافت مي‌شود.
62
تنظيم صورتمجلس درداخل نمايندگي (به جز موارد مربوط به نمايندگي):
بار مالي تا مبلغ 5000000 ريال
بار مالي از 5000001 ريال تا 50000000 ريال
بار مالي بيش از 50.000.000 ريال
105000
157500
420000
63
بابت جمع آوري و ايصال ماترك منقول به ازاي هر 500000 ريال
بابت ايصال اموال غيرمنقول 7% از ارزش خالص مالي
براي حفاظت اموال منقول از قبيل اثاثيه منزل، ماشين‌آلات و غيره به نسبت 7% از جمع بهاء (كرايه انبار و عوارض محل با صاحب مال خواهد بود
حق الزحمه اخذ ديه، بيمه و خسارات افراديكه به هر علتي در خارج از كشور فوت مي‌كنند معادل 3% دريافتي نمايندگيها
10500
64
فروش اموال بوسيله نمايندگي (به تناسب جمع بها7% از درآمد خالص)
65
تصديق اجيرنامه (قرارداد كار)
52500
66
تصديق قرارداد بين اشخاص حقيقي (بدون بار مالي)
63000
هـ) امور كلي و متفرقه
67
تصديق انواع اقرارنامه
105000
68
تصديق امضا و مهر دواير دولتي و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور
105000
69
تصديق امضاء و مهر مقامات رسمي و دواير دولتي خارجي
105000
70
تصديق امضاي اشخاص متفرقه (اتباع جمهوري اسلامي ايران)
52500
71
تصديق امضاء ذيل وكالتنامه براي نقل و انتقال اموال غيرمنقول
1050000
72
تصديق امضاء ذيل وكالتنامه براي نقل و انتقال اموال منقول
210000
73
تصديق امضاء ذيل وكالتنامه براي ساير موارد مانند دريافت مستمري، حقوق بازنشستگي، امور اداري ، بانكي و قضايي
105000
74
خلاصه رونوشت وفات (هر برگ)
تبصره: ارائه خلاصه رونوشت وفات (شهادت) شهداي گرانقدر بدون اخذ وجه خواهد بود.
52500
75
بابت تأييد صفحه‌هاي بعدي و رونوشت اسناد و مدارك مندرج در بندهاي 55 تا 67 هر صفحه 10% بهاي پيش‌بيني‌شده در بند مربوطه دريافت ميشود.
76
حق الزحمه اوراق در صورتيكه در سفارتخانه يا سركنسولگري ترجمه شود، هر صفحه بيست و پنج سطري و هر سطري پانزده كلمه (كمتر از 13 سطر 50% بهاي صفحه و 13 سطر به بالا بهاي يك صفحه كامل دريافت ميشود)
231000
77
انجام مكاتبات جهت اخذ مجوز براي صدور خروجي مشمولين (فقط براي يكبار دريافت مي‌گردد.)
231000
78
انجام مكاتبات جهت اخذ مجوز براي صدور خروجي عابرين غيرمجاز (فقط براي يكبار دريافت مي‌گردد)
262500
79
كپي برابر اصل كردن هر برگ (هرمهر و امضاء) در نمايندگيهاي خارج از كشور باسـتثناء موضوعات رديف‌هاي ذيل بند هـ اين جدول
(امور كلي و متفرقه)
52500