عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18279
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/09/8
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/8/27

آيين‌نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي

وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/8/27 بنا به پيشنهاد شماره 2888/18/101 مورخ 1384/10/20 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ـ1380 ـ تصويب نمود:

ماده1ـ وزارت امور خارجه در داخل كشور و نمايندگيهاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج [...ادامه]

ماده2ـ نرخ تعرفه خدمات حقوق كنسولي براساس جداول شماره (1)، (2) و (3) پيوست اين آيين‌نامه كه [...ادامه]

ماده3ـ تصديق اسناد در خارج از كشور فقط در صلاحيت نمايندگيهاي سياسي و كنسولي و دفاتر حفاظت [...ادامه]

ماده4ـ مبلغ تعرفه تعيين‌شده به پول محل و ساير ارزهاي بين‌المللي معتبر تسعير، محاسبه و وصول مي‌شود. [...ادامه]

ماده5 ـ تسعير مبالغ مندرج در جدول شماره (1) پيوست اين آيين‌نامه به ساير ارزها تابع شرايط محل [...ادامه]

ماده6 ـ سفارت يا كنسولگريها و دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران مجاز به تأييد اسناد و اوراقي [...ادامه]

ماده7ـ اعتبار كليه اسناد و مدارك‌تجاري تنظيم‌شده در خارج از كشور منوط به تصديق نمايندگيهاي سياسي و [...ادامه]

ماده8 ـ در مواردي كه تعرفه بايد به تناسب ماه يا سال دريافت شود كسر ماه يا سال، [...ادامه]

ماده9ـ چنانچه در يك صفحه اسناد مختلفي درج شده باشد از هر سند تعرفه جداگانه اخذ خواهد [...ادامه]

ماده10ـ اسناد و اوراق ذيل از پرداخت تعرفه حقوق كنسولي معاف مي‌باشند و تصديق آنها به صورت [...ادامه]

ماده11ـ هرگاه در اخذ تعرفه حقوق كنسولي و نقش تمبر خلافي ملاحظه شود يا چنانچه از طرف [...ادامه]

ماده12ـ )هر صفحه( عبارت از بيست و پنج سطر و هر سطر بطور متوسط داراي پانزده كلمه [...ادامه]

ماده13ـ تعرفه تأييد كليه نسخ اصلي هر سند برابر نرخ تعيين شده در فهرست و تعرفه رونوشت [...ادامه]

ماده14ـ به وزارت امورخارجه اجازه داده مي‌شود براساس جدول شماره يك گروه‌بندي كشورهاي جهان موضوع تصويبنامه شماره [...ادامه]

ماده15ـ هرگاه كشور خارجي در مواردي كه در اين تعرفه پيش‌بيني نشده است يا در مواردي كه [...ادامه]

ماده16ـ دستورالعمل‌هاي موردنياز درخصوص چگونگي اجراي اين آئين‌نامه در صورت لزوم توسط وزارت امور خارجه تهيه و [...ادامه]

[امضاء] معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي

« جدول شماره يك» نرخ تعرفه صدور تصديق برگهاي مربوط به اشخاص و معاملات اداري و قضائي و خدمات كنسولي رديف شرح تعرفه [...ادامه]

«جدول شماره 2» نرخ تعرفه خدمات مربوط به تصديق اسناد و اوراق در اداره سجلات و احوال شخصيه رديف شرح تعرفه سال [...ادامه]

«جدول شماره 3» نرخ تعرفه در مورد تابعيت اشخاص (مخصوص اداره تابعيت و امور پناهندگان) رديف شرح تعرفه سال 1386 نرخ تعرفه (ريال) 1 اظهارنامه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح