عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده15ـ

هرگاه كشور خارجي در مواردي كه در اين تعرفه پيش‌بيني نشده است يا در مواردي كه پيش‌بيني‌شده، اضافه بر مبالغ مذكور دراين تعرفه وجهي از اتباع ايران دريافت نمايد؛ وزارت امور خارجه مجاز است با اتباع آن كشور عمل متقابل نمايد.