عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده13ـ

تعرفه تأييد كليه نسخ اصلي هر سند برابر نرخ تعيين شده در فهرست و تعرفه رونوشت يا كپي اسناد و مدارك ده درصد (10%) مبلغ تعرفه نسخه اصلي تأييد شده همان سند در خارج از كشور خواهد بود.