عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده9ـ

چنانچه در يك صفحه اسناد مختلفي درج شده باشد از هر سند تعرفه جداگانه اخذ خواهد شد.