عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده10ـ

با توجه به اينكه هشتاد درصد (80%) هزينه خدمات ارايه شده در موقع تحويل مدارك به بيمارستانهاي طرف قرارداد پرداخت مي‌شود، بيمارستانها موظفند وسايل مصرفي موردنياز بيمار را مطابق فهرستي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين آيين‌نامه اعلام مي‌شود تهيه و در صورتحساب ارسالي درج و محاسبه نمايند.