عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده5 ـ

اعضاي شوراهاي ويژه بيمه بايد قبل از شروع به كار، دوره‌هاي آموزشي را كه به طور مشترك توسط قوه قضائيه و بيمه مركزي ايران برنامه‌ريزي و برگزار مي‌شود با موفقيت طي نمايند.