عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18148
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/3/31
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1386/3/20

دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني

شماره3391/86/1 1386/3/23
جناب آقاي پورسينا
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني كه در تاريخ 1386/3/20 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ عبدالرضا ايزدپناه
در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه كشور تنفيذ شده است و با توجه به آئين‌نامه اجرايي ماده مذكور و به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و تسهيل و تسريع روند رسيدگي به دعاوي مربوط به بيمه‌هاي بازرگاني، دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني‌كه در اين دستورالعمل به اختصار « شوراهاي ويژه بيمه» ناميده مي‌شود به شرح ذيل تصويب و ابلاغ مي‌گردد:

ماده1ـ دعاوي و اختلافاتي كه بين شركت بيمه از يك طرف و بيمه‌گذار، بيمه‌شده، ذينفع يا صاحبان [...ادامه]

ماده2ـ تشكيل شوراهاي ويژه بيمه و تعداد آنها درهر استان براساس پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد [...ادامه]

ماده3ـ اعضاي شوراهاي ويژه بيمه از ميان كارشناسان و متخصصان صاحب صلاحيت فني در رشته‌هاي بيمه و [...ادامه]

ماده4ـ رؤساي حوزه قضايي موظفند با لحاظ تعداد شوراهاي ويژه بيمه، قاضي مشاور انتخاب و معرفي [...ادامه]

ماده5 ـ اعضاي شوراهاي ويژه بيمه بايد قبل از شروع به كار، دوره‌هاي آموزشي را كه به طور [...ادامه]

ماده6 ـ تأمين محل، تجهيزات و وسايل اوليه شوراهاي ويژه بيمه به عهده فرمانداري محل است. بيمه مركزي [...ادامه]

ماده7ـ مبلغ پاداش اعضاي شوراهاي ويژه بيمه و نحوه پرداخت آن با توافق بيمه مركزي ايران و [...ادامه]

ماده8 ـ شوراهاي ويژه بيمه از لحاظ تعداد اعضاء، تشكيل دبيرخانه و بايگاني راكد، آئين رسيدگي، ابلاغ، اجرا، [...ادامه]

ماده9ـ شوراهاي ويژه بيمه صلاحيت رسيدگي به دعاوي غيرمرتبط به امور بيمه‌هاي بازرگاني را ندارند، همچنين ساير [...ادامه]

ماده10ـ هرگونه اصلاح بعدي در اين دستورالعمل و موارد مرتبط با آن، با پيشنهاد مشترك بيمه‌ مركزي [...ادامه]

[امضاء] رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي


روابــــط صریـــــــــح