عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده4ـ

رؤساي حوزه قضايي موظفند با لحاظ تعداد شوراهاي ويژه بيمه، قاضي مشاور انتخاب و معرفي كنند.