عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده2ـ

تشكيل شوراهاي ويژه بيمه و تعداد آنها درهر استان براساس پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد اداره كل پيگيري اموراستانها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه و با رعايت مقررات مربوط خواهدبود.