عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

وظايف كارگروه موضوع ماده (2) به شرح زير است:
الف ـ دريافت درخواست تحقيق از توليد‌كنندگان داخلي و يا هر يك از اعضا.
ب ـ بررسي مدارك و مستندهاي متقاضيان و اخذ تصميم درخصوص شروع يا عدم شروع‏ تحقيق.
ج ـ درخواست كارشناسي از وزارتخانه توليدي و اخذ گزارش‌هاي لازم در اين مورد.
د ـ تشخيص مقدماتي به منظور اتخاذ اقدامهاي موقت در مقابله با قيمت‌شكني.
هـ ـ انجام تحقيق و گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه‏، نمونه‌گيري، شنيدن نظرات و نظاير آن.
وـ ارجاع بررسي‌‌هاي مربوط به وضع مابه‌التفاوت به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان.
زـ تعيين شرايط خاص.
ح ـ پيشنهاد مقادير قابل اغماض به كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات.
ط ـ اخذ تعهدات قيمتي و دريافت گزارش ماهانه در ايفاي اين تعهدات.
ي ـ ارائه پيشنهاد در رابطه با اقدامهاي موقت و اقدامهاي نهايي ضد قيمت‌شكني‏، ضد يارانه‌اي و حفاظتي و تعيين مهلتهاي زماني بازنگري و تمديد آنها.
ك ـ تدوين دستورالعمل تعيين شاخص‌ها و استانداردهاي لازم براي تشخيص افزايش واردات و وارد آمدن ميزان لطمات جدي بر توليدكنندگان و پيشنهاد آن به كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات.