عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18346
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/11/30
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)][سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيک در تاریخ 1386/10/23

آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيئت دولت در جلسه مورخ 1386/10/23 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 1386/10/10 آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه