عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده6 ـ

سازمان مي‌تواند نسبت به تشويق كاركنان دولت براي انجام سفرهاي گروهي و همچنين تبليغ نقش بن سفر در رونق صنعت گردشگري اقدام كند.