عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18427
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/3/16
مصوبه‌‌ شماره ه‍/86/399 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1387/3/11

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/399 1387/3/11
تاريخ: 1386/10/2 شماره دادنامه: 1139 کلاسه پرونده: 86/399
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2643 موضوع شکايت آقاي اکبر نجفي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه به خواسته، پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي به شرح دادنامه شماره 345 مورخ 1386/3/29 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي طبق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اجازه پرداخت کمک هزينه مسکن به طور نقدي اعطاء گرديده و اينکه جواز پرداخت برابر رويه و عرف اداري براي مستخدمين دولت ايجاد حق مي‎نمايد و لفظ جواز در مقررات مالي اداري، افاده تکليف و الزام مي‎نمايد، لذا با وارد دانستن شکايت شاکي حکم به الزام خوانده به پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي در حق شاکي وفق مقررات صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/353 موضوع شکايت آقاي اکبر عبدي به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي به شرح دادنامه شماره 1867 مورخ 1385/4/18 با توجه به اينکه عدم تامين اعتبار نمي‎تواند مسقط حقوق مکتسبه شاکي باشد حکم به ورود شکايت صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1263 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1867 مورخ 1385/4/18 شعبه 4 ديوان به شرح دادنامه شماره1222 مورخ 1385/8/20 چنين رأي صادر نموده است، حسب مفاد ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 صرف
اعتبارات برنامه خدمات رفاهي براي تسهيلات رفاهي از جمله کمک هزينه مسکن به صورت نقدي يا صور ديگر بر اساس موافقت‌نامه‎اي خواهد بود که با سازمان مديريت و برنامه‎ريزي تنظيم گردد، و با توجه به اينکه حسب محتويات پرونده و مفاد لايحه جوابيه با وصف درخواست سازمان تجديدنظرخواه توافقنامه مذکور تحقق نيافته است و اصولاً ميزان مبلغ پرداختي نيز مشخص نشده است و از طرف تجديدنظرخوانده نيز دليلي که حاکي از تنظيم توافقنامه مذکور بين اداره تجديدنظرخواه و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي باشد، ارائه نگرديده است و در دادخـواست مرحله بـدوي نيز سازمان اخيرالذکر، طرف شکايت قرار گرفته است، عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته مخدوش تشخيص و با فسخ آن قرار رد شکايت صادر مي‎شود. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1990 موضوع شکايت آقاي موسي علي حسيني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 4173 مورخ 1385/11/25 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اجراي قانون مستلزم تنظيم و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و يا استان مي‎باشد و براي اجراي آن صرفاً سازمان آموزش و پرورش نمي‎تواند طرف دعوي قرار گيرد در شرايطي که اعتبار لازم را دريافت نکرده باشد، بنابراين با شرايط مذکور شکايت در حال حاضر مسموع نيست، لذا قرار رد دادخواست صادر مي‎گردد. دـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1821 موضوع شکايت آقاي پرويز مروت به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به‌خواسته، پرداخت کمک‌هزينه مسکن به صورت نقدي به شرح دادنامه شماره437 مورخ 1386/4/20 با توجه به اينکه مي‎بايستي بر عليه سازمان متبوع و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي طرح شکايت مي‎شد، دعوي را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است. ه‍ـ ـ شعبه چـهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/990 موضوع شکايت آقاي بهمن شيرواني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه ناحيه 3 به خواسته پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 3541 مورخ 1385/9/6 با توجه به عدم مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و طرف شکايت قرار گرفتن سازمان آموزش و پرورش شکايت را مسموع ندانسته و قرار رد دعوي را صادر نموده است. و ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/313 موضوع شکايت آقاي علي باقر کرمي‌مال‌اميري به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته، الزام طرف شکايت به پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره1346 مورخ 1385/7/30 با توجه به اينکه دعوي مي‎بايست به طرفيت سازمان متبوع و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي مطرح مي‎شد، قرار رد شکايت را صادر نموده است. زـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 85/2011 و 85/1937 موضوع شکايت آقايان جهاندار ملکي و صفدر مرادي بيستوني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته الزام طرف شکايت به پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مابه‌التفاوت آن به شرح دادنامه‎هاي شماره 731 مورخ 1386/5/3 و شماره754 مورخ 1386/5/7 با توجه به عدم تبادل موافقت‌نامه بين سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و دستگاه اجرائي شکايت را در شرايط فعلي قابل استماع ندانسته و قرار رد شکايت را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.


روابط زیرمجموعه