عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18271
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/08/29
مصوبه‌‌ شماره ه‍/84/532 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1386/7/18

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/84/532 1386/7/18
تاريخ: 1386/4/24 شماره دادنامه: 272 كلاسه پرونده: 84/532
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره کل کار و امور اجتماعي استان قم.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/438 و 80/439 موضوع شکايت آستانه مقدسه قم به طرفيت هيئت حل اختلاف اداره کار قم بخواسته ابطال رأي هيأت حل اختلاف 2663 مورخ 1380/2/15 و 2664 مورخ 1380/2/15 به شرح دادنامه شماره 1441 مورخ 1381/8/8 و 1433 مورخ 1381/8/8 چنين رأي صادر نموده است، کارکنان آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) يعني کارکنان اداري و خدمه آن براساس فرمان مقام معظم رهبري از شمول مقررات قانون کار خارج و مشمول قانون خاص خويش مي‎باشند. از طرفي کارکنان فرهنگسراي 19 دي وابسته به شهرداري قم نيز تابع قانون کار بوده‎اند و با انتزاع از شهرداري قم و وابستگي به آستان مقدسه يعني پس از واگذاري، هيچگونه اقدامي از طرف آستانه مقدسه جهت تبديل وضعيت استخدامي آنان بعمل نيامده و شاکي نيز مستندي دال بر استخدام کارکنان فرهنگسرا بر اساس مقررات و ضوابط استخدامي آستانه مقدسه ارائه ننموده تا به اعتبار ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار خارج گردند و با عنايت به اينکه وفق ماده 12 قانون کار، کارفرماي جديد قائم مقام تعهدات کارفرماي قبلي تلقي مي‎گردد، فلذا با در نظر گرفتن جميع جهات تخلفي از مقررات مشهود نبوده و از طرف شاکي نيز ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجبات نقض و فسخ رأي معترض‎عنه را ايجاب نمايد، اقامه و ابراز نگرديده در نتيجه شکايت موجه تشخيص نشده حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه ت11/83/390 و ت2151/83/11 موضوع تقاضاي تجديدنظر توليت آستانه مقدسه حضرت معصومه (ع) قم نسبت به دادنامه شماره 1433 مورخ 1381/8/8 و 1441 مورخ 1381/7/8 صادره از شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه‎هاي شماره 615 مورخ 1383/10/12 و 66 مورخ 1384/1/16 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت
به اينکه اماکن مقدسه و متبرکه مطابق تبصره 2 قانـون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف تحت پوشش مقررات قانون کار نبوده و مشمول مقررات ماده 188 قانون مذکور مي‎باشد. عليهذا استناد به ماده 12 قانون ياد شده فاقد وجاهت قانوني بوده و با توجه به نظر مبارک مقام معظم رهبري به شماره 12312/1 مورخ 1371/8/27، آستانه مقدسه از شمول قانون کار خارج و تابع مقررات خاص مي‎باشد. مضافاً براين به موجب حکم تخليه صادره از شعبه 11 تجديدنظر تهران، فرهنگسرا تحويل آستانه مقدسه گرديده که با اين وصف مسئله تغيير کارفرما موضوعاً منتفي است ضمن نقض رأي صادره از شعبه چهاردهم ديوان حکم بر ابطال رأي شماره 4663 مورخ 1380/2/15، 2664 مورخ 1380/2/15 هيأت حل اختلاف را صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/512 موضوع شکايت آستانه مقدسه قم به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي استان قم به خواسته، ابطال اجرائيه رأي هيأت حل اختلاف 2587 مورخ 1380/2/15 اداره کار قم به شرح دادنامه شماره 1583 مورخ 1381/7/29 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه فرهنگسراي 19 دي قم قبل از انتقال به آستانه مقدسه وابسته به شهرداري و تابع قانون کار بوده و بعد از انتقال به آستانه مقدسه قم اقدامي در جهت تبديل وضعيت استخدامي کارکنان آن به وسيله آستانه مقدسه قم صورت نگرفته و فرمان مقام معظم رهبري فقط در مورد کارکناني است که به استخدام آستانه در آمده‎اند و لاغير و توجهاً به اينکه آستانه مقدسه قم قائم مقام شهرداري در موضوع فرهنگسراي 19 دي بوده و آستان هيچگونه مدرکي دال بر اينکه متعاقب انتقال فرهنگسرا مبادرت به تبديل وضعيت استخدامي کارکنان فرهنگسرا باشد، ارائه نکرده و مدعي اين موضوع نيز نشده است و توجهاً به اينکه در رسيدگي و اصدار رأي هيأت حل اختلاف هيچگونه ايراد و اشکال قانوني مشاهده نمي‎شود، عليهذا شکايت مطروحه وارد نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/437 موضوع شکايت آستانه مقدسه قم به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي استان قم به خواسته ابطال رأي هيأت حل اختلاف به شماره 2587 مورخ 1380/2/15 به شرح دادنامه شماره 1621 مورخ 1382/8/12 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه قبلاً طي دادنامه شماره 1583 مورخ 1381/7/22 اين شعبه حکم به رد شکايت آستان مقدسه قم صادر گرديده و رأي هيأت حل اختلاف صحيح تشخيص داده شده و موضوع خواسته هر دو پرونده يکي بوده عليهذا قرار رد شکايت صادر مي‌گردد. ب ـ3ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2115 موضوع تقاضاي تجديدنظر آستانه مقدسه قم نسبت به دادنامه شماره 1621 مورخ 1382/8/12 شعبه 14 ديوان به شرح دادنامه شماره 30 مورخ 1384/1/15 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.


روابط زیرمجموعه