عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1386/10/19 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
نقل از شماره 18329 ـ 1386/11/9 روزنامه رسمي
تذكر مهم روزنامه رسمي:
به تاريخ هفتم بهمن يكهزار و سيصد و هشتاد و شش (1386/11/7) واصل گرديد.
مديرعامل روزنامه رسمي كشور ـ پورسينا