عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده6 ـ

درصورت بروز هرگونه اعتراض در مورد اقدامات بعمل آمده از سوي سازمانهاي بيمه‌گر اعم از كسورات و غيره، بيمارستان مجاز است ظرف ده روز كاري از تاريخ ابلاغ سازمان بيمه‌گر، مراتب را به همراه دلايل توجيهي جهت بررسي به سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني اعلام نمايد.