عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده1ـ

سازمان بيمه خدمات درماني موظف است در سال1386 تمامي اعتبارات رديفهاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بيمه‌شدگان اختصاص دهد.