عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده9ـ

وزارت بازرگاني (شركت بازرگاني دولتي ايران) مجاز است ترتيبي اتخاذ كند كه نان توليدي صنعتي واحدهاي مذكور حداكثر به مدت سه ماه براساس قيمت مصوب، جايگزين سهميه مصارف خاص (مراكز آموزشي، نظامي و ساير مصرف كنندگان انبوه) شود. اعتبار موردنياز با تصويب شوراي اقتصاد از محل رديف «503019» و از جايگزيني سهميه آرد آنها تأمين خواهد شد.