عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده2ـ

منظور از واحدهاي توليد نان صنعتي انبوه در اين آيين‌نامه، واحدهاي با ظرفيت حداقل بيست تن آرد در روز و توانايي توليد انواع نان مسطح، نيمه حجيم، حجيم، بهداشتي، قابل بسته‌بندي و عرضه در نقاط تحت پوشش و داراي ماشين‌‌آلات تمام اتوماتيك است.