عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18369
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/1/15
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت مسكن و شهرسازي][وزارت آموزش و پرورش][وزارت راه و ترابري][وزارت صنايع و معادن][وزارت نفت][سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران][سازمان حفاظت محيط زيست][وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][نهاد رياست جمهوري][وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات][رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق تبصره (1) به ماده (6) آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

نهاد رياست جمهوري ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت راه و ترابري
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 29892/ت37213هـ مورخ 1386/2/30 به استناد تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه يادشده تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره (1) به ماده (6) آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 69475/ت37456ك مورخ 1386/5/2 اضافه و تبصره‌هاي (1) و (2) سابق به ترتيب به تبصره‌هاي (2) و (3) اصلاح مي‌شود.
تبصره1ـ سود بازرگاني واردات خودروهاي سواري با ظرفيت بيش از پنج (5) نفر و با موتور پايه‌سوز گاز، در صورت شماره‌گذاري با پلاك عمومي (تاكسي)، پنجاه درصد (50%) نسبت به تعرفه معمول تخفيف خواهدداشت.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه