عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

[امضاء]

اين تصويب‌نامه در تاريخ 1386/9/18 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي