عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18298
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/10/1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1386/1/19

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان تهران

وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 1386/1/19 بنا به پيشنهاد شماره 138692/42/4/1 مورخ 1383/12/24 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويب‌نامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 1380/12/22 تصويب نمودند:
1ـ روستاهاي ابراهيم جيل و حسين‌آباد و كارخانه فخر ايران مطابق با نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» مي‌باشد از دهستان تنكمان بخش تنكمان شهرستان نظرآباد منتزع و به دهستان جمال‌الدين بخش مركزي همين شهرستان الحاق مي‌گردد.
2ـ روستاهاي علي سيد،كريم‌آباد، عبدل‌آباد، محمدآباد، دولت‌آباد، اقباليه و نصرت‌آباد مطابق نقشه1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» مي‌باشد، از دهستان نجم‌آباد بخش تنكمان شهرستان نظرآباد منتزع و به دهستان تنكمان بخش تنكمان همين شهرستان الحاق مي‌گردد.
3ـ دهستان تنكمان شمالي به مركزيت روستاي بختيار مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي زيرمطابق نقشه1:250000پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيـئت وزيران» در تابـعيت بخـش تنكـمان شهرستان نـظرآباد ايجاد و تأسيس مي‌گردد:
قاسم‌آباد كوچك، انبارتپه، ابراهيم بيگي، دتكيزك، قلعه آذري، نوكند، شركت يوش، فيروزآباد، حاجي بيك، بختيار، حسن‌آباد سالم و امامزاده محمد.
4ـ نام دهستان تنكمان از توابع بخش تنكمان شهرستان نظرآباد به تنكمان جنوبي تغيير مي‌يابد.
5 ـ دهستان نجم‌آباد از بخش تنكمان شهرستان نظرآباد منتزع و به بخش مركزي همين شهرستان الحاق مي‌گردد.
6 ـ روستاي تنكمان بخش تنكمان از توابع شهرستان نظرآباد در استان تهران به شهر تبديل و به عنوان شهر تنكمان شناخته مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح