عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18159
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع و معادن][وزارت جهاد كشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1386/04/10

تصويب‌نامه درخصوص سود بازرگاني كنجاله و كره

وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن
وزراي عضو كميسيون ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 1380/5/29 تصويب نمودند:
1ـ سود بازرگاني كنجاله مشمول رديف 23040000 تعرفه از بيست و يك درصد به صفر كاهش مي‌يابد.
2ـ سود بازرگاني كره مشمول رديف 04051020 تعرفه از شش درصد به صفر كاهش مي‌يابد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 1386/4/10 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.


روابــــط صریـــــــــح